Kommunstyret ber Rådmann innarbeide tidligere råstoffutvinningsområdet av arealplan 1992, R5 Biedjovaggi ved rullering av gjeldende arealplan

Kommunstyret i Kautokeino kommun beslöt vid sitt sammanträde igår den 23 mars 2017 att anta det av Planutvalget framlagda förslaget till ny arealplan för kommunen. Förslaget innehåller många ändringar liksom också att ändra klassificeringen av gruvområdet i Biedjovaggi till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).

Efter kommunalvalet i september 2015 ingicks en allians mellan Arbeiderpartiet och Flyttsamerna med innebörden att Kommunstyret under mandatperioden skulle avvakta med att ge tillstånd till vidare konsekvensutredning, men att man under mandatperioden inte skulle ändra gruvområdets klassificering

Som ett tillägg beslöts därför enligt en motion från Arbeiderpartiet och Flyttsamerna att "Kommunstyret ber Rådmann innarbeide tidligere råstoffutvinningsområdet av arealplan 1992, R5 Biedjovaggi ved rullering av gjeldende arealplan".

Arctic Gold förutsätter att alliansens utfästelse därmed skall infrias.

24 mars 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 09.00 CET.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]