REG

Kommuniké från årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll den 28 juni 2024 årsstämma hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt att disponera fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till de övriga ordinarie ledamöterna samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Peter Walker, Krister Söderholm och Claes Levin. Stämman beslutade att utse Peter Walker till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisor med Martin Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. 

Certified Advisor

UB Corporate Finance Ab i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 5161400, [email protected]) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä

(+35) 840 029 3217

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, molybden och batterimetaller i Norden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl 12.30.

Bifogade filer

Kommunike-arsstamma.pdf

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]