Kommuniké från Arctic Minerals AB (publ) årsstämma 2019

Arctic Minerals AB avhöll den 28 maj 2019 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt att disponera fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till de övriga ordinarie ledamöterna samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Peter Walker, Hanne Markussen Eek, Claes Levin, John Pedersen och Krister Söderholm samtliga genom omval. Årsstämman beslutade att inte utse styrelsesuppleant. Stämman beslutade att utse Peter Walker till styrelsens ordförande. Till ny revisor utsågs Deloitte med Lars Helgesson som ansvarig revisor.

Stämman beslutade om tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens tidigare förslag.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal aktier om högst 25 000 000 stycken.

Stämman beslutade vidare om ändring i bolagsordningen innebärande dels att bolagets säte ändras från Uppsala till Stockholm och dels att bolagsstämma även kan hållas i Östersund.

Vid efterföljande styrelsemöte i Arctic Minerals AB utsågs Hanne Markussen Eek till vice ordförande med särskilt ansvar för bolagets kommunikation i Norge.

29 maj 2019

Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Övrigt
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North, Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se 

eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
[email protected] 

Om Arctic Minerals AB
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har från förut förbehåll för prospektering på 2353 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletningstillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet, förbehåll täckande 2772 km2. Totalt alltså, inkluderat Kiiminki-förbehållet, har bolaget därmed förbehåll täckande 5927 km2. Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]