Kommuniké från Arctic Minerals AB årsstämma 2018

Arctic Minerals AB avhöll den 8 maj 2018 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt att disponera fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till de övriga ordinarie ledamöterna samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Peter Walker, Hanne Markussen Eek, Claes Levin, John Pedersen och Krister Söderholm samtliga genom omval. Till styrelsesuppleant omvaldes Torsten Börjemalm. Stämman beslutade att utse Peter Walker till styrelsens ordförande. Aukt. revisor Sten Håkansson, PWC Stockholm är vald revisor tom räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade om tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens tidigare förslag.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal aktier om högst 15 000 000 stycken.

Nuvarande verkställande direktören Tord Cederlund meddelade sin önskan om att avsluta sitt uppdrag. Han önskar frånträda så snart styrelsen funnit en lämplig kandidat. Om styrelsen inte funnit någon sådan kandidat före den 31 oktober 2018 önskar Tord Cederlund ändå avsluta sitt uppdrag per den dagen.

Vid efterföljande styrelsemöte i Arctic Minerals AB utsågs Hanne Markussen Eek till vice ordförande med särskilt ansvar för bolagets kommunikation i Norge.

9 maj 2018

Arctic Minerals AB

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticminerals.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 9.00. Bolagets Certified Adviser är Partner Fondkommission AB.

Arctic Minerals AB är verksamt inom områdena prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Norrbotten Exploration AB med inriktning mot prospektering av stora fyndigheter av basmetaller i Finland och Arctic Gold AB, med fokus på utveckling av återupptagen gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]