Kommuniké från Arctic Golds årsstämma 2017

Arctic Gold AB avhöll den 23 maj 2017 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Styrelsen har kommunicerat att man, under tiden man avvaktar godkännanden av planprogrammet för Bidjovaggefyndigheten i Kautokeino kommun i Finnmark i Norge, skall investera i andra verksamheter. För att finansiera sådana aktiviteter planerade styrelsen för en nyemission under juni månad. När marknaden har erfarit detta har flera möjligheter uppenbarats. Styrelsen har därför beslutat att utvärdera de olika möjligheterna och avvakta med en nyemission till dess att man vet vilka kapitalbehov som då finns. Styrelsen beslöt därför vid ett sammanträde före årsstämman att senarelägga den föreslagna nyemissionen till hösten.

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt att disponera vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna förutom den verkställande direktören samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Claes Levin, Tord Cederlund, Hanne Markussen Eek och Krister Söderholm. Till styrelsesuppleant omvaldes Torsten Börjemalm. Stämman beslutade att utse Claes Levin till styrelsens ordförande. Aukt. revisor Sten Håkansson, PWC Stockholm valdes till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal aktier om högst 15 000 000 stycken.

Vid efterföljande styrelsemöte i Arctic Gold AB omvaldes Hanne Markussen Eek till vice ordförande med särskilt ansvar för bolagets kommunikation i Norge.

23 maj 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
073 62 00 997
[email protected]

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 17.00 CET.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]