Kommuniké från Arctic Golds årsstämma 2016

Arctic Gold AB avhöll den 19 maj 2016 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt att disponera till förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna förutom den verkställande direktören samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Claes Levin, Tord Cederlund, Hanne Markussen Eek och Krister Söderholm. Till styrelsesuppleant omvaldes Torsten Börjemalm. Stämman beslutade att utse Claes Levin till styrelsens ordförande. Aukt. revisor Heléne Ragnarsson, PWC, Uppsala är vald revisor tom räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade om tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal aktier om högst 10 000 000 stycken.

Vid efterföljande styrelsemöte i Arctic Gold AB omvaldes Hanne Markussen Eek till vice ordförande med särskilt ansvar för bolagets kommunikation i Norge.

19 maj 2016

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Om Arctic Gold 
Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge. I Sverige har koncernen 1 undersökningstillstånd om totalt 1,2 km².


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]