Kallelse till extra bolagstsämma i Arctic Minerals

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den15 juni 2018 klockan 14.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som -
dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2018,

dels anmält sin avsikt att delta till Bolaget senast den 12 juni 2018 under adress Box 2189, 103 15 Stockholm eller per telefon 073-620 09 97 eller via e-post [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 juni 2018, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten,. Fullmaktsformulär sänds på begäran och finns upplagt på bolagets hemsida. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Box 2189, 103 15 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning.
8. Stämman avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7: Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 1 846 153,80 kronor genom emission av 3 076 923 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska endast tillkomma Novatelligence Aktiebolag och Longbow Resources Ltd, varav Novatelligence Aktiebolag ska teckna 1 538 461 aktier och Longbow Resources Ltd ska teckna 1 538 462 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.

Teckning ska ske på särskild teckningslista senast fem vardagar efter stämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

Betalning om 0,65 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan bolaget och tecknarna. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst nio tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Övrigt
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 samt styrelseredogörelser och revisorsyttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.arcticminerals.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Uppsala i maj 2018

Arctic Minerals AB
Styrelsen

Partner Fondkommission är bolagets Certified Adviser

För ytterligare information kontakta
Tord Cederlund, VD +46 73 6200 997, [email protected]
eller Peter Walker, Ordförande +44 771 722 3909 [email protected] 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl.09.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]