REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2022 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Rätt till deltagande

För att få delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 november 2022, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 11 november 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 november 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Arctic Minerals AB (publ), Köpmangatan 22, 831 30 Östersund eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arcticminerals.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om:           

(a) minskning av aktiekapitalet; och

(b) ändring av bolagsordningen

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen (ärende 7)

I syfte att anpassa storleken på bolagets aktiekapital till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med (a) nedan. För att genomföra minskningen enligt styrelsens förslag (a) behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek justeras enligt (b) nedan.

(A) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

  1. Aktiekapitalet ska minskas med 90 723 833,412 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 608 884,788 kronor, fördelat på sammanlagt 152 221 197 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,004 kronor.
  2. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.
  3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
  4. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt (b) nedan.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet, som praktiskt innebär att akties kvotvärde minskas från 0,6 kronor till 0,004 kronor, verkställas i januari 2023.

(B) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under punkten (a) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse                           

Aktiekapital skall vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapital skall vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt följande. 

Nuvarande lydelse                           

Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.

 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut enligt punkterna (a) och (b) som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 8)

Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.arcticminerals.se minst två veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

_________

Stockholm i oktober 2022

Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Norden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022, kl 13.45.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]