Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Gold

Bolagets revisor Heléne Ragnarsson Price Waterhouse Coopers, Uppsala avled den 14 november 2016. Heléne Ragnarsson var vald personligen varför det krävs att en ersättare utses. Styrelsen för Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar därför till extra bolagsstämma för val av ny revisor onsdagen den 14 december 2016 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 december 2016 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 10 december 2016. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Gold AB (publ), Box 2189, 103 15 Stockholm eller per e-post till Bolagets VD Tord Cederlund, [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 8 december 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Fastställande av arvode åt revisorn
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet
2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att ordföranden Claes Levin utses till ordförande vid stämman.

7. Val av revisor
Styrelsen arbetar med frågan och kommer att presentera valet av kandidat i samband med stämman.

8. Fastställande av arvode åt revisor
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

29 november 2016

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Bolagets Certified Adviser är Partner Fondkommission AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Gold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 november 2016 kl. 13.10


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]