Kallelse till Extra bolagsstämma den 8 november 2017 i Arctic Gold

Aktieägarna i Arctic Gold AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2017 klockan 14.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 november 2017,

dels anmält sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 3 november 2017 under adress Box 2189, 103 15 Stockholm eller per telefon 073-6200 997 eller via e-post [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 1 november 2017, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Box 2189, 103 15 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om nyemission - apportemission - av aktier.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen - gränserna för aktiekapital och antalet aktier.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen - firman.
11. Beslut om emissionsbemyndigande.
12. Val av antalet styrelseledamöter.
13. Beslut om arvode till styrelsen.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Stämman avslutande.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 7: Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning, varigenom gränserna för aktiekapitalet ändras enligt följande:

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor."

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 11 048 460,65 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter inte ändring av bolagsordningen. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till Bolagets fria egna kapital. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 12 934 783,20 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från cirka 1,11 kronor till 0,60 kronor.

Besluten om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 7 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslutet villkoras av att den under punkt 8 föreslagna nyemissionen (apportemissionen) registreras hos Bolagsverket, medförande en aktiekapitalökning som tillsammans motsvarar högst 12 934 782 kronor, dvs ett belopp överskridande minskningsbeloppet.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 8: Beslut om nyemission - apportemission - av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 21 557 970 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 934 782 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma ägarna i Norrbotten Exploration AB, organisationsnummer 556739-6717.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast fredagen den 10 november 2017, såvida styrelsen inte förlänger teckningstiden.

Apportegendomen för de nyemitterade aktierna som kan komma att tillskjutas vid fullteckning har enligt styrelsens redogörelse i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen beräknats till ett värde om 35 570 650,50 kronor, vilket motsvarar 1,65 kronor per aktie. Det slutliga värdet kan, till följd av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den noterade kursen på Bolagets aktier, komma att avvika från detta värde.

Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse senast fredagen den 10 november 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst nio tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen - gränserna för aktiekapital och antalet aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning, varigenom gränserna för aktiekapitalet respektive antalet aktier ändras enligt följande:

"§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 21 000 000 kronor och högst 84 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000 stycken."

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen - firman.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning, varigenom Bolagets firma ändras enligt följande:

"§ 1 Firma Bolagets firma är Arctic Minerals AB (publ). Bolaget är publikt."

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 11: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor, medförande en ökning av antalet aktier med högst 25 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att möjliggöra den aktiva prospektering som förvärvet av Norrbotten syftar till samt att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Valberedningens beslutsförslag 
Valberedningen, bestående av Solveig Staffas, ordförande, Tord Cederlund, Lars Höckenström och Catharina Lagerstam, lämnar följande förslag.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Att Claes Levin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 12: Val av antalet styrelseledamöter

Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Punkt 13: Beslut om arvode till styrelsen

Att styrelsearvodet, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter. De arvoden som föreslås är oförändrade i förhållande till för året redan beslutade arvoden. För ledamöterna såväl som för styrelsesuppleanten föreslås att arvode kan utgå då ledamot ombedes att utföra extra arbetsuppgifter. Vid sådant tillfälle beslutas från fall till fall vilket arvode som ska utgå. Beslut om detta tas av styrelsen. Arvodena skall vara marknadsmässiga.

Punkt 14: Val av styrelseledamöter

Att Peter Walker och John Pedersen väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att Peter Walker väljs till ny styrelseordförande.

För att bereda plats åt de nya styrelseledamöterna och ändå ha en styrelse som inte är alltför stor har Tord Cederlund ställt sin plats till förfogande. Styrelsen består därefter av ledamöterna Peter Walker (styrelseordförande), Claes Levin, Hanne Markussen Eek, John Pedersen och Krister Söderholm. Som styrelsesuppleant kvarstår Torsten Börjemalm.

Övrigt
Handlingar

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7-11 samt styrelseredogörelser och revisorsyttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.arcticgold.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

11 oktober 2017

Uppsala i oktober 2017
Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]