Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

Rätt till deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 juni 2022, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 10 juni 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 10 juni 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress Arctic Minerals AB (publ), Köpmangatan 22, 831 30 Östersund eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arcticminerals.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid årsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

11. Val av styrelse och revisor

12. Tillsättande av valberedning

13. Beslut om kvittningsemission

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden, samt tillsättande av valberedning (9-12)

 • Valberedningen, bestående av Claes-Göran Carlsson, Peter Walker, Jan Lindahl och Olli Salo, föreslår följande under ärendena 9-11 på dagordningen:
 • att det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 280 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 60 000 kronor (60 000 kronor föregående år) (ärende 9);
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision (ärende 9);
 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra, och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 10);
 • att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 10);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Peter Walker, Krister Söderholm och Claes Levin samt nyvälja Jonatan Forsberg till styrelseledamöter (ärende 11);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Peter Walker som styrelseordförande (ärende 11); samt
 • att omval sker av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 11).

Valberedningen föreslår följande under ärende 12.

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2023. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av bolagets två största aktieägare per den 30 september 2022, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Om bägge nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare ska ägare med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Den ledamot som utsetts av den störst aktieägaren skall fungera som valberedningens ordförande och sammankallande. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i bolagets styrelse.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex (6) månader före årsstämman 2023. Om en ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2022, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarhållandena. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedömes erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två (2) största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Eventuella kostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Beslut om kvittningsemission (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kvittningsemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 004 095 kronor genom nyemission av högst 5 006 825 nya aktier.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Geevintti (Risto Pietilä), Peter Walker och Nordic Opportunity AB (som kontrolleras av Jonatan Forsberg), varav Geevintti ska ha rätt att teckna 479 959 aktier, Peter Walker ska ha rätt att teckna 826 866 aktier och Nordic Opportunity AB ska ha rätt att teckna 3 700 000 aktier. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar kvitta skuld mot nya aktier.
 3. Teckning av de nya aktierna ska ske genom undertecknande av teckningslista senast tre bankdagar från dagen för beslutet om emissionen.
 4. Betalning om 0,6 kronor per aktie ska ske genom kvittning i samband med teckning. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.
 5. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings-/betalningstiden.
 6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 14)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.arcticminerals.se minst tre veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf

_________

Stockholm i maj 2022

Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022, kl 21.40.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]