Rapport för första halvåret (januari-juni) 2018

Första halvåret (januari - juni) 2018

 • Resultatet efter skatt för första halvåret 2018 uppgick till - 1,1 (- 0,8) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,02 (-0,04) SEK.
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,93 (1,35) SEK.
 • Banktillgodhavanden vid periodens slut uppgick till 9,6 MSEK (0,7) MSEK

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

Arctic Minerals AB höll sin årsstämma den 8 maj 2018 på Skeppargatan 27 i Stockholm.

 • Som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes Peter Walker, Hanne Markussen Eek, Claes Levin, John Pedersen och Krister Söderholm. Torsten Börjemalm omvaldes till suppleant. Årsmötet beslutade att utse Peter Walker till styrelseordförande. Auktoriserade revisorn Sten Håkansson, PWC Stockholm omvaldes till revisor.
 • Årsstämman beslutade att utse en valberedning i enlighet med valberedningens tidigare förslag.
 • Årsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om nya aktier och / eller emissioner av konvertibla skuldebrev och / eller teckningsoptioner mot kontantbetalning vid en eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma och därmed avvika från aktieägarnas företrädesrätt, vilket medför en ökning av bolagets antal aktier om högst 15.000.000 st.
 • Nuvarande VD Tord Cederlund meddelade sin önskan att avsluta sitt uppdrag. Han önskar avgå när styrelsen finner en ny kandidat. Om styrelsen inte har hittat någon sådan kandidat före den 31 oktober 2018, önskar Tord Cederlund ändå avsluta sitt uppdrag senast den dagen.
 • Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Hanne Markussen Eek till vice ordförande med ansvar för företagets kommunikation i Norge.

Den 15 juni 2018 höll Arctic Minerals en extra bolagsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

 • Stämman godkände förslaget från styrelsen att genomföra en riktad nyemission om vardera 1 MSEK till två av huvudaktieägarna Tord Cederlund via sitt helägda bolag Novatelligence AB och Longbow Resources Ltd. Emissionen gav bolaget ett tillskott om 2 MSEK. Aktierna utfärdades till en teckningskurs om 0,65 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes till samma pris, som de som tecknades i nyemissionen i januari 2018. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att företaget skulle kunna eliminera all skuld från balansräkningen. Således återbetalade bolaget en kvarstående skuld om 1MSEK jämte upplupen ränta till Novatelligence AB Bolaget är därefter skuldfritt.

Händelser efter rapportperiodens slut den 30 juni 2018.

Den 9 juli 2018 meddelade Arctic Minerals utnämning av Risto Pietilä till prospekteringschef/Exploration Manager.

 • Risto Pietilä har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker. Mellan 1980 och 2004 arbetade han för Outokumpu Oy med prospekterings- och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i ett antal mineralfyndigheter, däribland den extremt höghaltiga Silver Swan nickelmalmen i Västra Australien, Telkkälä nickelmalm i Finland och en VMS-förekomst i Marocko. Geofysik spelade en avgörande roll i alla dessa upptäckter.
 • Sedan 2004 har Pietilä haft ett antal ledande befattningar hos Finlands Geologiska undersökning (GTK), bland annat divisionschef för berggrund och råvaror samt regional direktör för GTK:s norra finska kontor. Senast var han chef för Mineral Processing and Materials Research Unit i GTK, från vilken position han nyligen gick i pension.

Den 23 juli 2018 lämnade Arctic Gold in en ansökan om ytterligare tre "utvinningsretter" (exploitation permits) för Bidjovaggefyndigheten. Arctic Gold AB är det dotterbolag i Arctic Minerals koncernen som svarar för verksamheten i Norge.

Arctic Gold har från tidigare fem "utvinningsretter" som täcker de kända malmerna över ett område på 4,86 km2.

Arctic Gold AB har också haft åtta undersökningstillstånd ("undersökelsesretter"), som täcker fortsättningen av den kända malmzonen. Dessa tillstånd löpte ut den 3 augusti 2018 och kan inte förlängas som undersökningstillstånd.

Kautokeino kommun avvisade under 2013 bolagets ansökan gällande en plan för gruvutveckling enligt norska "plan och bygningsloven". Till följd av kommunens beslut har ingen prospektering eller gruvutveckling skett i Bidjovaggeområdet efter 2013.

Ansökningen av de tre " utvinningsretter" om lämnades in den 23 juli 2018 täcker de tidigare åtta undersökningstillstånden vid den tidigare producerande Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Den 1 augusti 2018 publicerade Arctic Minerals ett pressmeddelande med en uppdatering om framsteg i prospekteringen i Finland.

Koncernen innehar totalt 5 874 km2 reservationer för prospektering i centrala Finland ("Raahe-Ladoga Ore Belt") och södra Finska Lappland ("Peräpohja Belt")

För detaljer se nedan under Norrbotten Exploration AB.

I mars 2018 anlitade företaget Finlands Geologiska Forskningscentral ("GTK") och det privata konsultföretaget GRM Oy för att genomföra detaljerad behandling av vissa geologiska, geokemiska och geofysiska data erhållna från olika källor och som täcker Arctic Minerals, via Norrbotten Exploration AB, reservationer för prospektering i Brahestad-Ladoga bältet och Peräpohja. Geofysisk tolkning omfattade huvuddelen av detta program. Resultaten av denna bearbetning med tolkningar har nu mottagits och har gjort det möjligt för företaget att identifiera ett antal prospekteringsobjekt för vidare uppföljning.

Nästa rapporteringsdatum

Rapport för andra halvåret samt hela året 2018 kommer att meddelas torsdagen den 21 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Partner Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta

Tord Cederlund, VD
+46 73 6200 997
[email protected]

Peter Walker, ordförande
+44 7717 22 39 09
[email protected]
www.arcticminerals.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.00

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett junior prospekteringsföretag. Prospekteringsverksamheten sker genom två 100% ägda dotterbolag. Norrbotten Exploration AB innehade vid slutet av halvåret 9 reservationer för prospektering i Finland för totalt 5648 km2.

Arctic Gold AB

Verksamheten i Norge hanteras via Arctic Gold AB. Norrbotten Exploration AB förvärvade 2017 bolaget Norrbotten Exploration AB (NEAB).

Norrbotten Exploration AB

Norrbotten Exploration AB (NEAB) innehar nio reservationer (för prospektering) i Finland, belägen i två områden; Brahestad-Ladoga-malmbältet och Peräpohja skifferbäte (Fig. 1). Reserveringarna gäller i 2 år och de löper ut under perioden mars 2019 till augusti 2019 (Tabell 1). En reservation, som beviljas enligt den finska gruvlagen från 2011, ger inte tillgång till marken utöver de grundläggande aktiviteter som även ges av Allemansrätten, men det möjliggör datasamling och också flygmätningar. Om en överenskommelse kan göras med en markägare under den under reservationstiden kan man även utföra markarbeten såsom geofysisk mätning och diamantborrning. För att begränsa kostnaden för efterföljande undersökningstillstånd är det viktigt att förbli så fokuserad som möjligt under reservationen. Därefter undersöks undersökningstillstånden så fort som möjligt.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]