Delårsrapport för första halvåret 2017

Första halvåret (Januari - Juni 2017)

  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,8 (- 0,5) mkr
  • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,04 (-0,03) kr
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,35 (1,53) kr
  • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,7 mkr (0,9) mkr.
  • Orealiserade vinster på placeringar uppgick den 30.6 till 0,3 mkr samt vid tiden strax före denna delårsrapports avlämnande till ca. 1,2 mkr

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Vid årsstämman den 23 maj omvaldes Claes Levin, Stockholm till styrelseordförande. Hanne Markussen Eek, Oslo utsågs till vice ordförande. Krister Söderholm, Esbo och Tord Cederlund, Stockholm omvaldes som styrelseledamöter. Torsten Börjemalm omvaldes som suppleant.
  • Styrelsen tog beslutet att i avvaktan på att komma vidare med Bidjovaggeprojektet i Norge göra placeringar i andra gruvbolag där en god framtid kan förväntas. En sådan placering gjordes därför i Botnia Exploration AB. Per halvårsskiftet var uppgången 0,3 mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I augusti vid tiden strax före denna delårsrapports avlämnande uppgår den orealiserade vinsten i Botnia Exploration aktier till ca.1,2 mkr.

Rapporten i sin helhet bifogas.

24 augusti 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
073 62 00 997
[email protected]

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 09.00 CET.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]