Delårsrapport för första halvåret 2016

Första halvåret (Januari - Juni 2016)

  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,5 (- 0,6) mkr
  • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,03 (-0,3) kr
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,53 (2,54) kr
  • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,9 mkr (1,1) mkr.

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Styrelsens åtgärder för att minska kostnader har varit framgångsrika.
  • Möte med Näringsdepartementet och Kommunal-och moderniseringsdepartementet.
  • Vid årsstämman den 19 maj omvaldes Claes Levin, Stockholm till styrelseordförande. Hanne Markussen Eek, Oslo utsågs till vice ordförande. Krister Söderholm, Esbo i Finland och Tord Cederlund, Stockholm omvaldes som styrelseledamöter. Torsten Börjemalm omvaldes som suppleant.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 5 juli startade vad vi kan bedöma en "robothandel". Den pågick under fyra dagar och ca.30 miljoner aktier eller ca 1½ gång antalet utgivna aktier i bolaget omsattes med en transaktionshastighet av en transaktion var 12:e sekund. VD Tord Cederlund som på nära håll kunde följa den ovanliga efterfrågan minskade under dagarna sitt innehav, men är fortfarande näst största aktieägare i bolaget. I samband med denna förändring har bolaget fått flera nya aktieägare, flera med större innehav. Styrelsen avser att göra sitt yttersta för att deras investering ska komma att bli fruktbärande.

Den förra norska regeringen tillkännagav i mars månad 2013 en ny mineralstrategi. Strategin var efterlängtad och gav industrin en stark indikation och bra riktlinjer för verksamhet i Norge. "Regjeringen ønsker å gjøre Norge til et attraktivt land for globale gruveselskaper. Det er derfor de lanserer den nye mineralstrategin. Dermed åpner de for å gripe tidligere inn i den kommunale planleggingsprosessen."

Med regeringen Solberg har överinseendet av plan-og byggningsloven flyttats från Miljödepartementet till Kommunal-og Moderniseringsdepartementet. Detta departement har också ett överinseende beträffande samefrågor.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 lämnas torsdagen den 16 februari 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 25 augusti 2016

Claes Levin
Ordförande

Hanne Markussen Eek
vice ordförande

Krister Söderholm  
Ledamot

Tord Cederlund
Ledamot och VD

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund,
Arctic Gold AB (publ)
Telefon: 073-6200 997
E-post: [email protected]
www.arcticgold.se

Arctic Gold i korthet
Arctic Golds huvudprojekt är ett fält med guld/kopparfyndigheter vid Bidjovagge i Nordnorge. Arctic Gold innehar 8 undersökningstillstånd som totalt omfattar 2,3 kvadrat-kilometer samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 kvadratkilometer. I Sverige har koncernen 1 undersökningstillstånd om totalt 1.2 kvadratkilometer.

Bidjovagge ligger i Norges största landskap Finnmark. Närmaste ort är Kautokeino med 3 000 invånare. Närmaste större ort är Alta, som ligger 130 km norrut och har 18 000 invånare. Till Kiruna är avståndet 320 km.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Gold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]