Delårsrapport för första halvåret 2015

Första halvåret (Januari - Juni 2015)
- Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,6 (-2,3) mkr

- Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,03 (-0,12) kr

- Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,54 (2,59) kr

- Likviditeten vid periodens slut uppgick till 1,1 mkr (2,7) mkr.

Väsentliga händelser under första halvåret
-Styrelsens åtgärder för att minska kostnader har varit framgångsrika. Vid årsstämman den 7 maj valdes Hanne Markussen Eek, Oslo till ny ledamot och vid konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman ny vice styrelseordförande. Claes Levin, Stockholm. Krister Söderholm och Tord Cederlund omvaldes som styrelseledamöter

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Den norska branschorganisationen Norsk Bergindustri har samlat in information inför en utvärdering av den norska minerallagen. Arctic Gold har härvidlag bidragit med viktiga synpunkter.
- Inför kommunvalet den 14 september har partierna startat debatten om godkännande av planprogrammet för en återstart av gruva. Arctic Gold har haft ett antal möten med företrädare för kommunen och följer utvecklingen noga och framhåller att på nuvarande tidspunkt gäller det ett Ja eller Nej till Kunskap.

Ny vice ordförande
Vid sitt konstituerande sammanträde efter bolagstämman i Arctic Gold den 7 maj 2015 utsåg styrelsen Hanne Markussen Eek, Oslo, till vice ordförande med särskilt ansvar för kommunikation i Norge. Hanne Markussen Eek, var fram till den 10 april i år ordförande i den norska branchorganisationen för gruvor och mineralbolag, Norsk Bergindustri. Hanne Markussen Eek har under fyra år varit den norska organisationens ordförande och talesperson och känner mycket väl hela branschen såväl som politiker, regeringsledamöter och tjänstemän i departement och direktorat. Hanne är delägare i familjeföretaget Franzefoss Minerals AB och sitter i styrelserna för den betydelsefulla kalkkoncernens dotterbolag. Hannes erfarenhet och kompetens stärker vår möjlighet till fördjupat samarbete med både Kautokeino kommun, näringslivet och renägarna i närområdet. 

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015 lämnas torsdagen den 18 februari 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2015 kl 08.15.

Stockholm, den 26 augusti 2015

Claes Levin
Ordförande

Hanne Markussen Eek
vice ordförande

Krister Söderholm   
Ledamot

Tord Cederlund
Ledamot och VD

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund, Arctic Gold AB (publ)
Telefon: 073-6200 997
E-post: [email protected] www.arcticgold.se

Arctic Gold i korthet
Arctic Golds huvudprojekt är ett fält med guld- och kopparfyndigheter vid Bidjovagge i Nordnorge. Arctic Gold innehar 8 undersökningstillstånd som totalt omfattar 2,3 kvadrat- kilometer samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 kvadratkilometer. I Sverige har koncernen 2 undersökningstillstånd om totalt 1.6 kvadratkilometer.

Bidjovagge ligger i Norges största landskap Finnmark. Närmaste ort är Kautokeino med 3 000 invånare. Närmaste större ort är Alta, som ligger 130 km norrut och har 18 000 invånare. Till Kiruna är avståndet 320 km.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]