REG

Delårsrapport för första halvåret 2023

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2023.

Första halvåret (januari - juni) 2023

 • Arctic Minerals har identifierat molybdenmineralisering i Kivijärviområdet i norra Finland.
 • Arctic Minerals har identiferat kopparmineralisering i förbehållsområdet Tavast i mellersta Finland.
 • Arctic Mineerals har säkrat rörelsekapital om cirka 5,3 Mkr genom en riktad kontantemission till strategiska investerare.
 • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -5,9 (-7,3) Mkr.
 • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,04 (-0,05) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6,7 (14,6) Mkr vid periodens slut.

Väsentliga händelser under första halvåret 2023

 • Den 19 januari 2023 meddelade Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, att Bolaget identifierat ett nytt kopparprojektTavast i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%. Se vidare Kopparprojektet Tavast i Finland.
 • Den 30 januari 2023 uppdaterade Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets prospektering vid guldprojektet Nutukka i Finland. Utöver existerande tillstånd vid Nutukka guldprojekt har Arctic Minerals även ansökt om malmletningstillståndet Pulteri, täckandes 21 km2. Se vidare Guldprojektet Nutukka i Finland.
 • Den 17 februari 2023 utsåg Styrelsen i Arctic Minerals Risto Pietilä till ny vd för Koncernen, se Organisation.
 • Den 25 april 2023 meddelade Bolaget, genom ett pressmeddelande, att Styrelsen för Arctic Minerals uppdaterat strategin för Bolagets guldprojekt i Norge och Finland. Guldpriset befinner sig nu på historiskt höga nivåer både i USD och för EUR. I den uppdaterade strategin fokuseras på Bolagets nuvarande guldportfölj bestående av guldprojekten Bidovaggeoch Katterat i Norge samt guldprojektet Nutukka i Finland.
 • Den 30 maj 2023 meddelade Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, att Styrelsen till Bolagets årsstämma föreslagit en riktad kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 2,5 Mkr till fyra av Bolagets fordringshavare. Se vidare Årsstämma i Arctic Minerals.
 • Den 14 juni 2023 meddelade Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, att Bolaget identifierat ett nytt projekt i Finland där förekomster av Molybden påträffats. Se vidare Molybdenprojektet Kivijärvi i Finland.
 • Den 30 juni 2023 avhöll Arctic Minerals årsstämma. Se vidare Årsstämma i Arctic Minerals.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 juli 2023 offentliggjorde Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, utfallet i den riktade kvittningsemissionen som beslutades av Bolagets årsstämma. Emissionen blev fulltecknad och tecknades till ett belopp om cirka 2,5 Mkr. Se vidare Årsstämma i Arctic Minerals.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För ytterligare information

Se Bolagets hemsida eller kontakta:

Risto Pietilä, vd

+46 35840 029 3217
[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, zink och batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023, kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]