Delårsrapport för första halvåret 2022

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2022.

Första halvåret (januari - juni) 2022

 • Nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar har identifierats vid Bolagets helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge (pressmeddelande 17 mars, 2022).
 • Arctic Minerals har även identfierat potential för batterimetallen kobolt och semimetallen tellurim vid guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge (pressmeddelande 17 januari, 2022).
 • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -7,3 (-6,3) Mkr.
 • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,05 (-0,05) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 14,6 (26,0) Mkr vid periodens slut.

Väsentliga händelser under första halvåret 2022

 • Den 17 januari 2022 meddelade Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, att Bolaget identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Se Bidjovagge guld- kopparprojekt i Norge.
 • Den 17 mars 2022 meddelade Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, att Bolaget identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar. Se Bidjovagge guld- kopparprojekt i Norge.
 • Den 16 juni 2022 beslutade Arctic Minerals årsstämma om en kvittningsemission till Bolagets fordringsägare där Arctic Minerals kvittar fordringar om totalt 3,0 Mkr. Se Årstämma i Arctic Minerals.
 • Den 23 juni 2022 meddelade Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, att Bolaget och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på det tillståndsområde som täcks av joint-venture samarbetet med 57,000 hektar till nu totalt 112 000 hektar. Se Peräpohja joint venture-kopparprojekt.
 • Den 29 juni uppdaterad Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om säsongens fältarbete i Finland och Norge som pågått sedan maj 2022. Se avsnitten om Arctic Minerals olika projekt i Finland och Norge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 15 augusti 2022 meddeland Arctic Minerals, genom ett pressmeddlande, att Bolaget ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge. Se Katterat guldprojekt i Norge.

För ytterligare information kontakta: 

Jonatan Forsberg, VD

+46 76 105 1310
[email protected]

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022, kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]