REGMAR

Delårsrapport för första halvåret 2020

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.

Första halvåret (januari - juni) 2020

  • Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 4,2 (1,5) mkr.
  • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -5,5 (-1,9) mkr.
  • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.06 (-0.02) sek.
  • Kassa och bank uppgick till 3,9 (3,2) mkr.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020

  • Den 21 januari 2020 meddelade Arctic Minerals att ett samarbetsvtal (Joint Venture) ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd avseende Bolagets finska kopparprojekt Peräpohja. Rio Tinto Mining & Exploration Ltd är ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, vilket är en av världens största gruvkoncerner. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet var ett positivt resultat av en due diligence. Se avsnittet om Peräpohja Joint Venture projekt (koppar) med Rio Tinto.
  • Den 17 februari 2020, meddelar Bolaget att styrelsen i Arctic Minerals utsett Jonatan Forsberg till ny vd för Koncernen. Jonatan tillträdde som vd den 1 mars 2020. Se avsnittet Ny vd.
  • Den 18 mars 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Se avsnitten kring Arctic Minerals olika projekt.
  • Den 15 maj 2020 meddelar Bolaget att Rio Tinto bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat. Se avsnittet Peräpohja Joint Venture projekt (koppar) med Rio Tinto.
  • Den 24 juni 2020 håller Bolaget årsstämma. Se avsnittet Årsstämma i Arctic Minerals.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 26 augusti 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Se avsnitten kring Arctic Minerals fältarbete 2020.

Kommande rapporttillfällen

Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar Bolaget endast halv- och helår. Bokslutskommunikén för 2020 kommer att publiceras torsdagen den 25 februari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

+46 76 105 1310
[email protected]

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020, kl. 11.45.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]