MAR

Bokslutskommuniké får helåret 2020

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") ("Styrelsen") avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2020.

Andra halvåret (juli - december) 2020

 • Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 0,1 (0,8) mkr.
 • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -15,5 (-4,7) mkr.
 • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.17 (-0.06) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 2,2 (12,1) mkr vid slutet av året.

Helåret 2020

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 4,3 (2,2) mkr.
 • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -21,0 (-6,6) mkr.
 • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.23 (-0.08) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2020

 • Den 26 augusti 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Se vidare avsnitten Arctic Minerals fältarbete 2020.
 • Den 2 november 2020 meddelar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, att Bolaget påträffat ytterligare kopparrika malmblock vid kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland, samt att planering för kärnborrning i utvalda områden i Peräpohja pågick. Se vidare avsnittet Peräpohja Joint Venture kopparprojekt.
 • Den 17 november 2020 uppdaterar Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, om Bolagets pågående guldprospektering vid Nutukka guldprojekt i Finland. Vid fortsatt provtagning har jordprov med förhöjda guldhalter påvisats. Guldet är troligen av lokalt ursprung. Se vidare avsnittet Nutukka guldprojekt.
 • Den 14 december 202 offentliggör Arctic Minerals, via ett pressmeddelande, Bolagets avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Se vidare avnsittet Riktade nyemissioner i Arctic Minerals.
 • Den 14 december meddelar Arctic Minerals, via ett pressmeddelande, att Styrelsen har beslutat att genomföra riktade nyemissioner, vilka tillför Bolaget sammanlagt högst cirka 30,7 mkr, före transaktionskostnader, samt kvittar sammanlagt högst cirka 8,8 mkr i skulder. Se vidare avnsittet Riktade nyemissioner i Arctic Minerals.
 • Den 14 december kallar Arctic Minerals till extra bolagsstämma att hållas den 4 januari 2021 med förslag för stämman om att godkänna de av Styrelsen beslutade riktade nyemissionerna, vilka tillför Bolaget sammanlagt högst cirka 30,7 mkr, före transaktionskostnader, samt kvittar sammanlagt högst cirka 8,8 mkr i skulder. Se vidare avsnittet Riktade nyemissioner i Arctic Minerals.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 januari 2021 håller Arctic Minerals extra bolagsstämma där stämman godkänner de av Styrelsen beslutade riktade nyemissionerna, vilka tillför Bolaget sammanlagt högst cirka 30,7 mkr, före transaktionskostnader, samt kvittar sammanlagt högst cirka 8,8 mkr i skulder. Se vidare avsnittet Riktade nyemissioner i Arctic Minerals.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 76 105 1310
[email protected]

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021, kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]