Bokslutskommuniké för helåret 2017

Samgåendet mellan Arctic Gold AB och Norrbotten Exploration AB beslutades av en extrastämma den 8 november 2017. Bolagen ser det som en stor framgång att kunna arbeta med ett erkänt rikt mineraliserat område i Finland.

Valutan kr, kkr, mkr är svenska kronor (SEK) '

Andra halvåret (Juli - December 2017)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) kkr
 • Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick exkl. nedskrivning av en inmutning 2016 till - 0,8 (-0,6) mkr
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0,03 (-0,15) kr

Helår (Januari - December 2017)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (0) kkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till - 1,6 (-3,7) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning 2016 uppgick till -1,6 (-1,1)mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,05 (-0,17) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,11 (1,39) kr

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • Den 8 november beslutade en extra bolagsstämma att genomföra ett förvärv av Norrbotten Exploration AB med dess dotterbolag Norrbotten Minerals AB. Förvärvet genomfördes som en apportemission. Antalet utgivna aktier uppgick till 21 557 970 st.
 • Bolagsstämman beslutade också att bolaget med sin nya inriktning att söka stora fyndigheter av basmetaller framförallt koppar, men också zink, skulle byta namn till Arctic Minerals AB.
 • Bolagsstämman beslöt vidare att ändra kvotvärdet från 1,1125 kr till 0,60 kr.
 • Till nya styrelseledamöter valdes Peter Walker, ordförande och John Pedersen.
 • För att begränsa antalet styrelseledamöter till fem erbjöd sig Tord Cederlund att ställa sin styrelseplats till förfogande för de nya ledamöterna men fortsättningsvis upprätthålla tjänsten som verkställande direktör.
 • Styrelsen består därefter av Peter Walker, ordförande, Claes Levin, vice ordförande, Hanne Markussen Eek, John Pedersen och Krister Söderholm. 2
 • Bolagsstämman beslöt också att bemyndiga styrelsen att vid lämplig tidpunkt genomföra en nyemission
 • Den 30 november registrerades apportemissionen hos Bolagsverket. Priset per aktie uppgick då till 0,91 kr. Genom emissionen fick bolaget 42 nya aktieägare.
 • För att minska bolagets exponering avyttrades den 29 december det förvärv av aktier i Botnia Exploration AB som bolaget gjort under 2017. Priset uppgick till samma pris som inköpspriset.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 8 november 2017 fattade styrelsen den 24 januari 2018 beslutet att emittera 20 055 000 nya aktier till ett begränsat antal investerare i en riktad emission. Emissionen genomfördes till 0,65 kr per aktie och inbringade 13 074 350 kr före emissionskostnader.
 • Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och Arctic Minerals AB har därefter 63 170 942 st utfärdade aktier och ett aktiekapital om 37 902 565 kr. 10 nya aktieägare tillkom i emissionen.

Kommande rapporttillfällen
Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar bolaget endast halv- och helår.

Årsstämman skall hållas tisdagen den 8 maj 2017. Årsredovisningen för år 2017 hålls inför årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från tisdagen den 24 april 2018. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 15 februari 2018

Peter Walker
Ordförande

Claes Levin
Vice ordförande

Hanne Markussen Eek
Ledamot

Krister Söderholm
Ledamot 

John Pedersen
Ledamot 

För ytterligare information kontakta:

Tord Cederlund, VD,
Telefon: 073-6200 997
E-post: [email protected]

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Informationen är sådan som Arctic Minerals AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 8.00 av Tord Cederlund. 

Arctic Minerals-koncernen i korthet

Arctic Minerals AB namnändrades den 8 november 2017 från Arctic Gold till Arctic Minerals. Skälet är att bolaget med förvärvet av Norrbotten Exploration AB får en ny inriktning i sin prospektering mot basmetallerna koppar och zink och önskar betona det. Guld kvarstår som en prioriterad metall och är självklart något som beaktas vid undersökningen av de 5 735 km2 stora reservationerna som Norrbotten Exploration tillför.

Arctic Minerals-koncernen består efter förvärvet av moderbolaget Arctic Minerals med de två dotterbolagen Arctic Gold Operations och Norrbotten Exploration AB (NEAB).
NEAB har i sin tur ett dotterbolag Norrbotten Minerals AB. 


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]