MAR

Arctic Minerals uppdaterar strategin för bolagets guldprojekt i Norge och Finland

Styrelsen i Arctic Minerals har sett över Bolagets strategi för Bolagets guldprojekt i Norge och i Finland. Guldpriset befinner sig nu på historiskt höga nivåer både för USD och för EUR. I den uppdaterade strategin fokuseras på Bolagets nuvarande guldportfölj bestående av tre guldprojekt i Norge; Bidjovagge, Katterat och Sjangeli samt guldprojektet Nutukka i Finland.

Under 2022 och inledningen av 2023 har guldpriset stigit till historiskt höga nivåer i såväl USD som EUR. Styrelsen i Arctic Minerals har sett över Bolagets strategi för Arctic Minerals guldprojekt i Norge och i Finland. Bolagets guldportfölj består idag av tre guldprojekt i Norge samt ett i Finland. I Norge innehar Arctic Minerals Bidjovagge guldgruvprojekt med en existerande mineraltillgång och dessutom guldprospekteringsprojekten Katterat och Sjangeli. I Finland innehar Bolaget guldprojektet Nutukka.

Ordförande Peter Walker kommenterar

Under 2022 och inledningen av 2023 har guldpriset stigit till historiskt höga nivåer i såväl USD som EUR. Arctic Minerals är väl positionerat med en attraktiv guldportfölj med guldprojekt i både Norge och Finland.

I Bijdovaggeprojektet i nordnorska Finnmark har vi en bevisad mineraltillgång motsvarande 4 180 kg (134,000 oz) guld. Vid guldprojekten Katterat och Sjangeli i Narviks kommun i Nordnorge har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Geologin och mineraliseringarna i Katterat-Sjangeli-området kan jämföras med "Guldlinjen" i norra Sverige, där flera betydande guldförekomster återfinns. Vårt guldprojekt Nutukka i finska Lappland är ett utmärkt guldprojekt i ett grönstensbälte där ett antal nya betydande guldförekomster redan upptäckts. Vi har påträffat synligt guld i de vaskade proven från Nutukka, vilket är mycket lovande med tanke på den tydliga geokemiska anomalin som återfinns i området. Sammantaget utgör våra guldprojekt en mycket attraktiv guldportfölj.

Bidjovagge guld-koppar-projekt i Norge

Arctic Minerals äger till 100% bearbetningskoncession och malmletningstillstånd vid den tidigare guld-koppargruvan Bidjovagge i norra Norge. Vid den senaste beräkningen av mineraltillgångarna uppgick tonnaget till 3,3 miljoner ton med en genomsnittshalt om 1,27 gram guld per ton och 0,97 % koppar. Det totala metallinnehållet i indikerade tillgången är 4 180 kg (134,000 oz) guld och 32 200 ton koppar, se även pressmeddelandet från den 15 december 2021. Bolaget har även identifierat betydande potential för kobolt och tellurium, se även pressmeddelande från den 17 januari 2022.

Bolaget bedömer att det finns en betydande potential att utvidga mineraltillgången genom fortsatt prospektering. Vid en genomgång av historiska borrhål och kärnor identifierades tre områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar. I ett borrhål som analyserats påträffades en malmskärning om 18,0 m med halterna 33,8 gram guld per ton och 2,21 % koppar. Där ingick även ett avsnitt om 14,0 m med 43,4 gram per ton guld och 0,76 % koppar. För mer information, se pressmeddelande från den 17 mars 2022.

En ny genomgång av geofysiskt material indikerar att malmzonen i Bidjovagge är öppen och fortsätter i flera riktningar. Resultaten från den senaste markmätningen som utfördes under fältsäsongen 2022 bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

Arctic Minerals har en pågående process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Katterat och Sjangeli guldprojekt i Norge

I september 2022 förvärvade Arctic Minerals guldprojekten Katterat och Sjangeli i Norge i en kombinerad aktie- och kontantaffär, i enlighet med avsiktsförklaringen som ingicks i augusti 2022. För mer information om förvärvet, se pressmeddelande 29 september 2022.

Katterat- och Sjangeli projekten omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. Guld har lokaliserats i fast berg på flera ställen i området. Bergprov har vid analyser innehållit mellan 0,9 och 18 gram guld per ton. Synligt guld har också observerats vid vaskning av jordprover. Guldmineraliseringar finns i samband med en geologisk struktur, en s.k. skärzon, ett gynnsamt läge för en guldmineralisering. Skärzonen har kunnat följas på en sträcka av flera kilometer genom en kombination av geologisk fältkartering och tolkning av geofysik. Bolagets ledning anser att geologin och mineraliseringarna i Katterat-Sjangeli-områdena kan jämföras med Guldlinjen i norra Sverige, där det påträffats flera betydande guldförekomster. Exempel på sådana guldförekomster är Barsele (innehållande 21 miljoner uns guld) och Fäboliden (1 miljon uns), liksom idag producerande Björkdal guldgruva och nedlagda Svartliden guldgruva.

Fältarbete har även genomförts under 2022 vid Katterat- och Sjangeli projekten i form av geologisk kartering och provtagning, liksom geofysiska mätningar.

Guldprojekten Katterat och Sjangeli har påvisats och utvecklats av Ragnar Hagen och David Ettner. Bägge har en gedigen erfarenhet av mineralprospektering och gruvdrift både i Norge och internationellt. Ragnar och David arbetar nu vidare tillsammans med Arctic Minerals med målet att vidare utveckla guldprojekten Katterat och Sjangeli.

Guldprojektet Nutukka i Finland

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i guldprojektet Nutukka i Finland. Malmletningstillståndet Rita har en yta på 25 km2 och är beläget ca 20 km sydväst om den kända guldvaskningsbyn Tankavaara. Området ligger i östra delen av mellersta Lapplands grönstensbälte (CLGB) i norra Finland. I området finns Europas största guldgruva, Kittilä guldgruva, som ägs av kanadensiska Agnico Eagle. Gruvan producerade totalt 7 440 kg (239 240 uns) guld år 2021. I detta bälte har under senaste åren upptäckts flera nya guldförekomster. Senaste guldförekomsten Ikkari, som ägs av Rupert Resources, innehåller enligt senaste publicerade malmberäkning 4,28 miljoner uns (130 000 kg) guld i klasserna indikerad (indicated) och antagen (inferred). Området i mellersta finska Lappland visar stora likheter med de stora guldproducerande malmbältena i västra Australien och östra Kanada.

Vid malmletningstillståndet Rita genomfördes under fjolårets fältarbete ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram med goda resultat där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven (i 135 av 137 vaskade moränprov återfanns synligt guld). Arctic Minerals fokuserar nu på tre områden inom Rita malmletningstillstånd som anses vara särskilt intressanta.

Rita-områdets potential identifierades vid genomgång av geokemisk-, geofysisk- och geologisk data framtagna av GTK (Geologiska Forskningscentralen i Finland). I området har påvisats en tydlig regional geokemisk guldanomali, i samma område där Arctic Minerals bästa vaskningsprov också påträffats. Området ligger i skärningspunkten mellan två stora strukturer som stryker i nordväst-sydost och nordost-sydvästlig riktning. Bergarterna i området består av paleoproterozoiska basiska metavulkaniter ("komatiter") och grafitskiffrar. Det geologiska läget anses vara mycket gynnsamt för förekomsten av guldmineraliseringar.

Arctic Minerals har också ansökt om malmletningstillståndet Pulteri, som täcker 21 km2. Det ansökta malmletningsområdet är beläget ca 20 km sydost om malmletningsområdet Rita. Pulteri-området har en liknande geologi och malmpotential som Rita-området.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Peter Walker, ordförande
(+44) 771 722 3909
[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, zink och batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023, kl 10.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]