REGMAR

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Under hösten 2019 och vintern 2020 har bolagets prospektering inriktats mot kärnborrning i zink-koppar-guld-området i Vihanti i mellersta Finland såväl som på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. I Peräpohja sker prospekteringen efter koppar inom ramen för det Joint Venture avtal som ingicks i januari 2020 med den världsledande gruvkoncernen Rio Tinto. Under resterande delen av 2020 kommer Arctic Minerals prospekteringsarbete även att inrikta sig mot sökandet efter batterimetaller i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld i Nutukka i mellersta Lapplands grönstensbälte.

  • I Vihantiområdet påträffade kärnborrningen indikationer på malmbärande zoner vid borrobjekten Kuuhkamo och Vilminko, medan borresultaten från Vihanti mot djupet inte kunde bekräfta ytterligare malmbärande zoner. Arctic Minerals kommer nu fortsatt att utvärdera Vihanti projektet i sin helhet i relation till övriga projekt som Bolaget har i sin prospekteringsportfölj.
  • Joint Venture-projektet i Peräpohja har nu inletts med provtagningsprogram och markgeofysisk undersökning (Induced Polarization) inom tio olika målobjekt. Programmet har redan nu identifierat flertalet intressanta områden vilka Bolaget kommer att följa upp under fältsäsongen 2020.
  • För övriga projekt pågår nu planering inför fältsäsongen 2020, vilken även kommer att inrikta sig på prospektering efter batterimetaller vid Bolagets förbehåll i Kiiminki i mellersta Finland samt efter guld vid förbehållen i Nutukka i mellersta finska Lappland.

Vihanti

Under första kvartalet 2020 genomfördes kärnborrningar vid tre borrobjekt i Vihanti området (Kuuhkamo, Vilminko samt Vihanti mot djupet) för att följa upp ett antal tidigare identifierade geofysiska anomalier. I Kuuhkamo borrades två borrhål, i Vilminko tre samt ett borrhål vid Vihanti mot djupet.

Kärnborrningen påträffade indikationer på malmbärande zoner vid objekten Kuuhkamo och Vilminko. Däremot kunde resultaten från objektet Vihanti mot djupet inte bekräfta ytterligare malmbärande zoner. Arctic Minerals kommer nu att fortsatt utvärdera Vihanti projektet i sin helhet i relation till övriga projekt Bolaget har i sin prospekteringsportfölj.

Peräpohja

I januari 2019 meddelade Bolaget att fältarbetet 2018 resulterat i flertalet kopparfynd samt även mindre mängder silver och guld. Prover från både berghällar och lösblock innehöll betydande halter koppar, guld och silver. Det rikaste lösblocket innehöll halter på 5,25 procent koppar, 0,4 gram guld per ton samt 12 gram silver per ton.

I början av 2019 förvärvades regional geokemi- och geofysikdata från Geologiska Forskningscentralen i Finland (GTK), vilken därefter analyserades av Bolagets geologer. Analysen av data resulterade i ett stort antal objekt och intressanta områden för uppföljningsarbete under fältsäsongen 2019.

Fältprogrammet 2019 omfattade provtagningar av berghällar och lösblock samt även markprovtagning. Fler kopparbärande lösblock och klipphällar påträffades, liksom betydande blykoncentrationer (upp till 2,8%) i vissa områden. I ett fall var närvaron av bly associerad med signifikant innehåll av koppar, guld och silver, varav ett analyserat prov innehöll halter om 2,4% bly, 1,2 gram guld per ton, 265 gram silver per ton samt 0,5% koppar.

Utöver markprovtagning genomförde Bolaget även geofysiska markundersökningar (Induced Polarization) på tio objekt. Det genomförda programmet har nu identifierat flera lovande områden, vilka kommer att följas upp under årets fältsäsong.

Den 21 januari 2020 informerade Arctic Minerals att Bolaget ingått ett Joint Venture-avtal med Rio Tinto, vilket omfattar ytterligare prospektering i utvalda områden i Peräpohjabältet. För mer information kring avtalet med Rio Tinto, se pressmeddelandet från den 21 januari 2020.

Kiiminki (batterimetaller)

Arctic Minerals har för närvarande två förbehåll för prospektering om totalt 1 087 kvadratkilometer i Kiiminki, nordost om staden Uleåborg i mellersta Finland. Kiiminki-området innefattar ett antal geokemiska anomalier innehållande kobolt och koppar, vanligtvis i anslutning även till betydande geofysiska anomalier. En av de geofysiska anomalierna gränsar till mafiska vulkaniska bergarter som även innehåller guldanomalier. Området har även en god potential för förekomster av bly och zink. Tidigare fältarbete utfört av GTK påträffade lösblock innehållande halter på upp till 11,8% bly, 6,5% zink, 370 gram silver per ton samt 4 gram guld per ton. De kommande månaderna planerar Bolaget ytterligare arbete för att sammanställa och tolka geokemi- och geofysiskdata från GTK, såväl som geologiskt fältarbete under sommarmånaderna.

Nutukka guldprojekt

Nutukka guldprojekt är beläget cirka 100 kilometer nordost om staden Kittilä och cirka 20 km sydväst om den kända guldvaskarbyn Tankavaara i finska Lappland. Förbehållet vid Nutukka uppgår till 366 kvadratkilometer och är beläget vid den östra ändan av mellersta Lapplands grönstensbälte i norra Finland. I detta malmbälte finns den stora Kittilä guldgruvan, som ägs av det kanadensiska bolaget Agnico Eagle Mines Ltd, och som producerade ca 190 000 uns guld (ca 5 386 kg) under 2018. I malmbältet har under de senaste åren även påvisats ett antal nya guldfyndigheter.

Bolaget identifierade den nya potentialen vid Nutukka med hjälp av studier av geokemi, geofysisk och annan data via GTK. I området finns ett antal geokemiska guldanomalier, vilkas ursprung inte hittills har kunnat förklaras. Området ligger strax öster om Kirakka-aapa, där GTK borrade korta kärnborrhål i samband med berggrundskarteringen 2001-2005. I dessa kärnborrborrningar erhölls i ett borrhål en skärning om två meter innehållande 3-5 gram guld per ton, 0,26% nickel och 0,08% kobolt. I ett annat borrhål genomborrades en guldmineralisering med en bredd på en meter och hållande 0,9 gram guld per ton och 0,8% koppar.

Bolaget skall genomgå tillgänglig geokemi och annan data för att därefter prioritera områden för fältarbeten sommaren 2020. För närvarande antar bolaget att fältarbetena kommer att fokusera på tungmineralprovtagning för att bestämma halterna av guld och andra metaller.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

(+46) 76 105 1310

[email protected]

eller

Risto Pietila, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink, guld samt kobolt och andra batterimetaller i Finland genom dotterbolaget Norrbotten Exploration AB. För närvarande har detta dotterbolag malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har dotterbolaget förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals AB innehar också, genom ett annat dotterbolag, Arctic Gold AB, mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guld-gruvan i norra Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars, 2020, kl 15.15.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]