REG

Arctic Minerals styrelse föreslår riktad kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 2,5 MSEK

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 30 juni 2023 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till fyra av Bolagets fordringshavare om högst 4 574 994 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 2 516 246,7 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,55 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka 11 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 maj 2023.

Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2023 beslutar att genomföra Kvittningsemissionen till fyra av Bolagets fordringshavare - Branten Utvikling AS, Geevintti (Risto Pietilä), KrisConsulting Oy (Krister Söderholm) och Peter Walker - genom vilken Bolaget kvittar sammanlagt högst 2 516 246,7 SEK i skuld mot högst 4 574 994 nya aktier.

Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs om 0,55 SEK per aktie. Då teckningskursen motsvarar en premie om cirka 11 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 maj 2023 bedöms den motsvara aktiens marknadsvärde. Styrelsen har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att minska Bolagets skuldsättning genom en kvittningsemission av aktier.

Genom Kvittningsemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med högst 4 574 994, till högst 166 485 291. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 18 299,976 SEK, till högst 665 941,164 SEK. Kvittningsemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 2,7 procent, baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Kvittningsemissionen.

Styrelsens förslag till beslut om Kvittningsemissionen kommer att behandlas för beslut på årsstämman den 30 juni 2023 i Arctic Minerals. Styrelsen kommer inom kort att kalla till årsstämman.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Peter Walker, ordförande

(+44) 771 722 3909

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, zink och batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl 12.15.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]