MAR

Arctic Minerals styrelse föreslår riktad kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 3,0 MSEK

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

Styrelsen föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra Kvittningsemissionen till tre av Bolagets fordringshavare - Geevintti (Risto Pietilä), Peter Walker och Nordic Opportunity AB (som kontrolleras av Jonatan Forsberg) - genom vilken Bolaget kvittar sammanlagt högst 3 004 095 SEK i skuld mot högst 5 006 825 nya aktier.

Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs om 0,6 SEK per aktie, vilket är aktiens kvotvärde. Då teckningskursen motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022 bedöms den motsvara aktiens marknadsvärde. Styrelsen har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka fyra procent baserat på stängningskursen den 17 maj 2022.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att minska Bolagets skuldsättning genom en kvittningsemission av aktier.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission och kommit fram till att en riktad nyemission är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare i detta fall av de skäl som anges ovan.

Genom Kvittningsemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med högst 5 006 825 till högst 148 918 677. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 004 095 SEK, till högst 89 351 206 SEK. Kvittningsemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka tre procent, baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Kvittningsemissionen.

Styrelsens förslag till beslut om Kvittningsemissionen kommer att behandlas för godkännande på årsstämman den 16 juni 2022 i Arctic Minerals. Styrelsen kommer inom kort att kalla till årsstämman.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022, kl 21.10.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]