ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM FRAMSTEG I PROSPEKTERINGEN

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") har nöjet att publicera en uppdatering av prospekteringen efter koppar, zink och guld i centrala och norra Finland. Bolaget har totalt 5735 km2 reserveringar för prospektering i centrala Finland (i Brahestad-Ladoga-malmbältet) och i SW finska Lappland (Peräpohja skifferbälte), liksom mineralrättigheter i Bidjovagge malmfält, vid den nedlagda koppar-guldgruvan i Finnmark i Norge. 

I mars 2018 gav bolaget Geologiska Forskningscentralen (GTK) och GRM Oy, ett privat konsultbolag, i uppdrag att utföra detaljerade behandlingar av vissa geologiska, geokemiska och geofysikaliska data tillgängliga från allmänna och andra källor och täckande de reservationer för prospektering Arctic Minerals har i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och i Peräpohja skifferbälte i SW finska Lappland. Det mest omfattande arbetet i programmet är tolkningen av  geofysiken. Resultaten av databehandlingen har nu mottagits, vilket gett bolaget möjligheten att identifiera ett antal målområden för mer detaljerade uppföljande arbeten.

Brahestad-Ladoga malmbältet

Det så kallade Brahestad-Ladoga malmbältet, också kallat the Central Finland Ore Belt, är ett i SE-NW-riktning strykande malmbälte i mellersta Finland, där många gruvor tidigare varit i produktion. De mest betydande är Pyhäsalmi koppar-zink-pyritgruva, som ännu är i produktion samt nedlagda Vihanti zink-koppargruva och globalt välkända Outokumpu koppar-koboltgruva. Det viktigaste metallerna Arctic Minerals letar efter i detta malmbälte är koppar och zink.

Behandlingen av geofysik och annan data har hittils indikerat ett antal potentiella målområden, av vilka bolaget har prioriterat 10 stycken för mer detaljerade uppföljande arbeten. Ett målområde värt att notera är en stark seismiskt reflekterande anomali i fortsättningen av Vihanti-malmerna mot djupet. Bolaget planerar nu olika arbeten för att detaljundersöka dessa målområden.

Peräpohja skifferbälte

Peräpohja skifferbälte är beläget i SW finska Lappland, startande ca 50 km norr om Kemi stad. I området finns ett antal kända mindre kopparförekomster, av vilka ingen hittills har brutits i större skala. Hittills har relativt litet prospektering utförts i området. Undersökningar under senaste åren har emellertid visat stora geologiska likheter med det sk "Kopparbältet" i Zambia, en av världens största kopparproducerande regioner. Arctic Minerals tror att det finns en potential för att hitta fyndigheter av Zambia-malmtypen i Peräpohja området, liksom också potential för att hitta guld och andra typer av kopparmalmer.

Fältarbeten utförda av bolaget i 2017-2018 har bekräftat att det finns flera anhopningar av kopparförande malmblock, liksom berghällar som indikerar potential för kopparfyndigheter på större djup. Tolkningar av geofysik har visat totalt 23 potentiella målområden och uppföljande arbeten planeras för att prioritera områden för detaljerade uppföljande arbeten, inklusive mer fältarbeten utöver de som redan pågår.

Sammanfattning

Bolagets arbeten hittills har bestått av omfattande analyser och synteser av tillgänglig geofysik, geologi och geokemi, liksom geologiskt fältarbete. Målet är att identifiera områden med hög potential för detaljerade uppföljande arbeten och eventuellt kärnborrning. Ett antal sådana prioriterade områden har redan identifierats i Brahestad-Ladoga malmbälte och arbetet fortsätter för att lokalisera högt prioriterade målområden också i Peräpohja skifferbälte. Bolaget avser att informera om vidare framsteg i september-oktober 2018.

För mer information, se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se

Pressmeddelande för Arctic Minerals AB den 1 augusti 2018

Arctic Minerals AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD,
Tord Cederlund 
[email protected]
+46 73 6200 997  eller

Peter Walker, Ordförande
[email protected] eller
+44 771 722 3909
www.arcticminerals.se 

Partner Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti  2018 kl.09.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]