ARCTIC MINERALS HAR IDENTIFIERAT OBJEKT FÖR KÄRNBORRNING I FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat sina första prospekteringsobjekt att undersökas genom kärnborrning inom bolagets Vihanti företrädesrätt/reservation för prospektering i Finland. Bolagets Vihanti reservation täcker ett område syd om den nedlagda Vihanti gruvan ca 40 km sydost om Brahestad. Vihanti gruvan var i produktion via Outokumpu Oy från 1952 till 1992 och producerade då ca 28 miljoner ton massiv sulfidmalm med genomsnitttshalterna 5.3 % zink, 0.5 % koppar, 0.4 g/t guld, 21.8 g/t silver och 0.4 % bly. Orsaken till gruvans nedläggning var att malmen var utbruten och att metallpriserna vid den tidpunkten var låga.

Baserat på detaljerad tolkning av befintliga geofysiska data har två objekt för kärnborrning nu identifierats:

Vihanti, mot djupet

Första prospekteringsobjektet "Vihanti mot djupet", identifierades genom tolkning av seismiska geodata tidigare insamlade av GTK (Finska Geologiska forskningscentralen). Den nya undersökningen visar en klar seismisk anomali på ett djup av ca 1000 m sydväst om den nedlagda Vihanti gruvan och som en fortsättning av malmzonen längs stupningen mot djupet. Anomalin är av det slag som kan förväntas, då massiv sulfidmalm förekommer.

Några år före Vihanti gruvans nedläggning borrade Outokumpu Oy ett diamantborrhål, som startade från djupaste delarna av gruvan. I detta borrhål påvisades fyra zoner med semimassiv sulfidmalm, både i början av hålet och nära slutet. Dessa malmskärningar ligger lateralt ca 300-500 m från ytterkanten av den nu identifierade seismiska anomalin.

Arctic Minerals avser att undersöka prospekteringsobjektet "Vihanti mot djupet" genom kärnborrning. Nu först med ett borrhål borrat till ett djup av ca 1200 m.

Vilminko

Vilminko prospekteringsobjekt är beläget ca 10 km öster om objektet "Vihanti mot djupet". I Vilminko-området visar GTK:s geodata en magnetisk anomali sammanfallande med en seismisk anomali, på ett djup av ca 200 m under markytan. GTK har tidigare borrat flera hål i området, dock alltför korta för att nå prospekteringsobjektet.

Arctic Minerals avser att undersöka Vilminko prospekteringsobjekt genom kärnborrning. Till att börja med genom två borrhål, bägge borrade till ett djup av ca 500 m.

Eftersom kärnborrning inte automatiskt är tillåten baserad på en företrädesrätt/reservation för prospektering, avser bolaget att ansöka om undersökningstillstånd i de aktuella områdena.

den 24 september 2018

För ytterligare information kontakta
Tord Cederlund, VD
Tel.+46 73 6200 997
[email protected] eller
Peter Walker, Ordförande
Tel. +44 771 722 3909
[email protected]
eller besök bolagets hemsida på adressen www.arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Vihanti-projektet är ett av flera av bolagets reservationer för prospektering. För närvarande innehar bolaget totalt reservationer i Finland täckande 5 874 km2, i "Brahestad-Ladoga malmbälte" och i södra finska Lappland ("Peräpohja skifferbälte"), liksom mineralrättigheter vid den tidigare Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Partner Fondkommision AB är Arctic Minerals Certified advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl.08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]