MAR

Arctic Minerals har identifierat ett nytt projekt i Finland där förekomster av Molybden påträffats

Arctic Minerals har identifierat ett nytt lovande område för molybdenprospektering i norra Finland. Området har identifierats vid en genomgång av geodata från historisk malmletning i Kivijärvi-området i norra Lappland. Geodatan visar förekomsten av molybden i talrika malmblock och i berghällar. Molybden har även påträffats vid kärnborrning. Molybdenhalten i malmblocken varierade från 1 till 6% och i berghällar från 0,4 till 0,8%. Ett exceptionellt malmblock visade en halt på 9,1% molybden. Arctic Minerals har nu ansökt om ett malmletningstillstånd vid Kivijärvi, med en areal på 26 km2

Prospekteringsobjektet Kivijärvi identifierades av Arctic Minerals vid en genomgång av geodata från tidigare malmletning utförd av Geologiska forskningscentralen i Finland (GTK) och av flera gruvbolag under 1970- och 1980-talet. Tidigare utförd malmletning bestod av prospektering efter malmblock, geologisk kartering, geokemisk provtagning, geofysik och undersökningsdikning. Kärnborrning har tidigare även utförts, varvid molybdenmineralisering påträffats. Analysresultaten från kärnborrningen är dock inte tillgängliga idag.

Vid malmletning på 1970-talet påträffades totalt 49 malmblock med halter på minst 0,1% molybden (Mo), där det rikaste blocket höll en halt på 6,7% Mo. Malmblockens storlek, kantighet och blockens lägen i området indikerar en kort transportsträcka från fyndigheten i fast berg. Molybden påträffades också i berghällar, där fem prov togs från fyra olika hällar. Molybdenhalterna i analyserna varierade från 0,4 till 0,8% Mo, där ett prov från en berghäll innehöll 9,1% Mo. 

Arctic Minerals bedömer att molybdenmineraliseringen vid Kivijärvi kan vara av samma slag som Merlin-förekomsten i Queensland i Australien. Merlin-förekomsten består av en indikerad mineraltillgång på 6,7 miljoner ton med halterna 1,4% Mo och 32 gram/ton rhenium (Re). 

Molybden är en mycket temperaturtålig metall som används vid framställning av stålprodukter, gjutjärn och superlegeringar för att öka styrkan, värmetåligheten och för att förhindra korrosion. En vanligt förekommande biprodukt vid molybdenproduktion är den sällsynta jordartsmetallen rhenium, vilken används som katalysator och i högtemperatur-superlegeringar för tillexempel jetmotorer. Vid tidigare malmletning i Kivijärvi-området har inga analyser efter rhenium ännu utförts.

Arctic Minerals kommer nu att noggrant gå igenom tidigare geodata, framförallt data från tidigare kärnborrning, för att planera kommande malmletning.

VD Risto Pietilä kommenterar 

Största andelen av molybdenproduktionen i världen har tillkommit som en biprodukt från koppargruvor. Primära molybdenförekomster är sällsynta, så vi är mycket förväntansfulla över att vi har lyckats identifiera Kivijärvimineraliseringen. Vi ser fram emot att fortsätta prospekteringen baserad på tidigare arbeten.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä, vd
(+35) 840 029 3217
[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, zink och batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2023, kl 10.15.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]