MAR

Arctic Minerals har identifierat ett nytt kopparprojekt i Finland

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat ett nytt kopparprojekt i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

Fältsäsongen 2022 utförde Arctic Minerals preliminära geologiska fältarbeten inom det nyligen beviljade förbehållet för malmletning Tavast i mellersta Finland. Bolaget har nu fått analysresultaten från den utförda prospekteringen.

I området har tidigare endast prospekterats i mindre skala av en geolog för ca 25 år sedan. Denna geolog påträffade malmblock innehållande halter med som högst 4,2% koppar, samt också guld- och silverhaltiga lösblock med halter upp till 5,1 gram/ton guld och 35 gram /ton silver. En del av lösblocken påträffades i ett område som nu ligger innanför ett vindkraftområde, men det finns ännu ett betydande område väster om vindkraftområdet, där malmletning kan utföras. Det mest potentiella området täcks av ett för Arctic Minerals beviljat förbehåll för malmletning, som bär namnet Tavast. Förbehållet ligger ca 120 km sydost om Uleåborg och omfattar en yta på 444 km2.

Arctic Minerals geologer har påträffat ett antal koppar-, guld- och silverförande malmblock i förbehållsområdet Tavast, som ligger utanför vindkraftområdet. Dessa malmblock har kopparhalter på upp till 4,4%. Ett kopparhaltigt lösblock innehöll också 0,56 gram guld/ton och ett annat lösblock innehöll enligt analysen 17 gram silver/ton. Bolaget anser att lösblocken kan vara av lokalt ursprung.

Provnummer

Koppar %

Guld

Silver

gram/ton

gram/ton

564118

4,04

0,05

12

564120

2,05

0,02

16

564121

2,07

0,05

17

564130

0,07

0

4

564205

0,06

0,26

5

564206

0,04

0

1

564216

0,06

0

2

564218

0,06

0

9

564466

1,01

0,56

10

564469

0,03

0,11

5

 

Tabell 1. Lösblock från Tavast  med koppar-, guld- och silverhalter. 

Malmmineralen i malmblocken är kopparkis, magnetkis och pyrit, vilka förekommer som impregnering eller som semimassiva koncentrationer. Malmblocken förekommer i ett område dominerat av felsiska intrusiva bergarter som genomskärs av en större förkastning. Detta geologiska uppträdande som helhet visar likheter med Bolidens koppar-guld-silvergruva Aitik i norra Sverige, Sveriges största gruva.

Arctic Minerals kommer nu att ansöka om ett malmletningstillstånd i förbehållsområdet Tavast. Malmletningstillstånd ger Bolaget rätten att gräva undersökningsdiken, göra geofysiska markmätningar utföra djupmoränprovtagning med lätt utrustning samt även diamantborrning. Målet är att lokalisera moderklyften för malmblocken.

VD Jonatan Forsberg kommenterar

Vi är förväntansfulla över det nya koppar-guld-silverprojekt vi nu identifierat i ett hittills geologiskt nästan outforskat område i Finland. Den geologiska bakgrunden är gynnsam för koppar-guld-silvermalm-förekomster relaterade till intrusioner. Det är också en fördel att området är glest befolkat. Projektet Tavast är ett spännande nytt tillägg i Arctic Minerals portfölj av kopparprojekt i Finland. Vi ser fram emot det fortsatta prospekteringsarbetet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023, kl 09.20.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]