MAR

Arctic Minerals har genomfört kärnborrning i Joint Venture-kopparprojektet med Rio Tinto

Arctic Minerals har genomfört kärnborrning vid Peräpohjas Joint Venture-kopparprojekt i Finland. Kärnborrning har genomförts i tre målområden och resulterat i värdefull information för att prioritera målområden och utveckla en geologisk modell i mer detaljerad skala. I planerna för 2021 ingår nu borrning med en lätt borrigg för att provta de djupaste delarna av moränen (Base-of-Till), vidare undersökning och provtagning av borrkärnor samt ytterligare geologiskt fältarbete. Ytterligare kärnborrning kan också komma att utföras. Bolaget har för projektet ansökt om totalt 13 nya malmletningstillstånd täckande 487 km2.

Baserat på förra årets prospekteringsprogram, där ytterligare kopparrika malmblock påträffades, och på NSAMT-mätningar (Natural Source Audio-magnetotelluric), kan Arctic Minerals nu rapportera om ytterligare framgångar i pågående prospektering vid kopparprojektet i Peräpohja i Finland. Peräpohja kopparprojekt är ett så kallat earn in-samarbete med Rio Tinto-koncernen.

Kärnborrning har hittills utförts i tre målområden i Peräpohja där fem borrhål om totalt 1 195 meter borrats. Avsikten med kärnborrningen är att öka kunskapen om geologin och de geologiska strukturerna i området samt att identifiera potentiella nya målområden med kopparmineraliseringar. Borrprogrammet resulterade i värdefull information för att prioritera målområden och för att utveckla geologiska 3D-modeller i mer detaljerad skala. I nästa steg integreras den nya informationen från kärnborrningen med existerande geologisk-, geokemisk- och geofysisk data för att kunna prioritera målområden, där vidare prospekteringsarbete kan utföras i år.

I planerna för 2021 ingår borrning med en lätt borrigg för att provta de djupaste delarna av moränen (Base of Till), samt vidare genomgång och provtagning av borrkärnor från tidigare utförd kärnborrning. Geologiska fältarbeten inkluderande kartering och ytprovtagningar kommer även fortsätta, då dessa visat sig vara effektiva metoder för att påträffa kopparrika malmblock och identifiera eventuella moderklyft.

Ytterligare kärnborrning kan också komma att utföras. Bolaget har ansökt om totalt 13 nya malmletningstillstånd täckande 487 km2 i kopparprojektet i Peräpohja.

Kommentar från vd, Jonatan Forsberg:

Vi är mycket nöjda med de senaste resultaten från kärnborrningen, vilka påvisar de framsteg som vi och vår partner Rio Tinto nu gör vid kopparprojektet i Peräpohja.

Takten i prospekteringsarbetet vid kopparprojektet Peräpohja ökar nu under 2021. Den nu genomförda diamantborrningen ger värdefull information till det övergripande prospekteringsarbetet med målet att identifiera en mineralfyndighet i Peräpohja.

Geologin i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland visar många likheter med Mellersta Afrikas Kopparbälte (CACB, Central African Copper Belt), ett av världens viktigaste områden för kopparproduktion och också en stor koboltproducent. För Arctic Minerals och Rio Tinto är det huvudsakliga målet för prospekteringen i Peräpohja att lokalisera malmer av malmtypen "SSC" (Sediment-hosted Stratiform Copper), vilken är vanligen förekommande i nämnda kopparbälte i centrala Afrika. Arctic Minerals har prospekterat efter koppar i Peräpohja sedan 2017 och har hittat kopparmineraliseringar på flera platser i både berghällar och i malmblock.

Den 21 januari 2020 informerade Bolaget att det har gjort ett avtal om ett samarbete (Joint Venture) med Rio Tinto Group, enligt earn in-principen och gällande fortsatt prospektering i Peräpohja skifferbälte. 15 maj 2020 informerade Bolaget att Rio Tinto har anmält att bolaget har slutfört en due diligence gällande samarbetsavtalet och med positivt utfall. För mer detaljerad information om samarbetsavtalet med Rio Tinto, se pressmeddelandena från 21 januari 2020 och 15 maj 2020.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

eller

Risto Pietilä, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021, kl 13.15.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]