MAR

Arctic Minerals har beviljats förlängning av bearbetnings-koncessioner vid Bidjovagge guld-kopparprojekt i Norge

Den norska mineralmyndigheten DMF (Direktoratet for mineralforvaltning) har godkänt Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") ansökan om förlängning av Bolagets äldsta bearbetningskoncessioner vid guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge. Därmed är alla Bolagets bearbetningskoncessioner i Bidjovagge i laga kraft till december 2028.

DMF har beviljat Arctic Minerals förlängning av Bolagets bearbetningskoncessioner (i Norge "utvinningsretter") Bidjovagge 1-5 till och med 19 december 2028. Därmed är alla Bolagets bearbetningskoncessioner i Bidjovagge i laga kraft till december 2028. Bolaget har dessutom beviljats ett nytt undersökningstillstånd, Buljovarri 6, som täcker ett område nordost om Bidjovagge malmzon. I och med beviljandet av dessa nya mineralrättigheter har Bolaget rättigheter täckande både alla kända malmer och de troliga fortsättningarna av malmzonerna mot norr och i väst i Bidjovagge-området.

Om Bidjovaggeprojektet

Bidjovagge-förekomsterna kan beskrivas som så kallade "brownfield" guld-koppar-malmer och förekomsterna är belägna cirka 40 kilometer norr om Kautokeino by i Nordnorge. Vid Bidjovagge har malmbrytning skett under perioderna 1971-1975 och 1985-1991, både som dagbrottsbrytning och som underjordsbrytning. Den 15 december 2021 publicerade Arctic Minerals en uppdaterad malmberäkning, där mineraltillgången i klassen indikerad hade ökat till 3,3 miljoner ton, med genomsnittshalterna 1,27 gram per ton guld och 0,97% koppar. I Bidjovagge har också påvisats områden med signifikanta kobolt- och telluriumhalter, se pressmeddelandet 17 januari 2022.

Arctic Minerals anser att det i Bidjovagge-området finns en exceptionellt god potential för fortsatt prospektering. Bolaget har identifierat nya områden med mineraliseringar, där exceptionellt höga halter av guld och koppar påvisats vid tidigare kärnborrning, se pressmeddelande 17 mars 2022. Bolaget har också erhållit mycket lovande resultat vid en utförd geofysisk mätning, vilken visade att malmzonerna fortsätter i flera riktningar, se pressmeddelande 17 december 2022. Som ett resultat av dessa har tre nya områden för kärnborrning identifierats. Arctic Minerals anser att fortsatt prospektering kan leda till en signifikant ökning av mineraltillgången i Bidjovagge.

År 2022 gjorde konsultbolaget AFRY Oy en lönsamhetskalkyl av Bidjovagge-projektet, baserad på den i december 2021 uppdaterade beräkningen av mineraltillgången. Lönsamhetskalkylen kan klassificeras som en kalkyl i "scoping study"-kategorin, där noggrannheten (contingency) var 25%.  Kalkylen gjordes närmast för intern utvärdering av projektet och påvisade mycket god lönsamhet för gruvprojektet. Då potentialen att öka mineraltillgången anses vara mycket god, anser Bolaget att målet att på nytt öppna en gruva i Bidjovagge är realistiskt.

Partnerskap

Arctic Minerals har även en aktiv process för att söka en partner eller köpare för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Vd Risto Pietilä kommenterar

Vi är mycket nöjda med den förlängning vi fått för våra äldsta bearbetningskoncessioner i Bidjovagge. Arctic Minerals har nu koncessioner och undersökningstillstånd som täcker 22 km2 över Bidjovagge-projektområdet. Vi tror att det finns en utmärkt potential för att kraftigt öka mineraltillgångarna i Bidjovagge.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä, vd
(+35) 840 029 3217
[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, molybden och batterimetaller i Norden.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2024, kl 11.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]