Arctic Minerals genomför riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 8 november 2017, genomföra en riktad nyemission om 20 055 000 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Emissionen tillför bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Teckningskursen har satts i samråd med den finansiella rådgivaren efter förhandlingar med tecknarna och bedöms som marknadsmässig.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets ägarbas samt att tillvarata möjligheten att skyndsamt säkra finansiering till undersökningar av de 6 000 km2 stora reservationer bolaget har i mellersta Finland och i södra delen av finska Lappland.

"Bolaget anser att dessa områden erbjuder en utmärkt potential för att finna nya kopparfyndigheter", säger Peter Walker, styrelseordförande i Arctic Minerals AB.

Peter Walker var grundare och VD i det bolag, Scandinavian Minerals Ltd, som tidigare utvecklade den fyndighet som idag är en av Finlands största gruvor, Kevitsagruvan.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 20 055 000, från 43 115 942 till 63 170 942, och aktiekapitalet ökar med 12 033 000 SEK, från 25 869 565,20 SEK till 37 902 565,20 SEK.

UB Securities Ltd i Helsingfors har varit ensam finansiell rådgivare i emissionen. Partner Fondkommission AB är Arctic Minerals Certified Adviser.

24 januari 2018

För ytterligare information kontakta
Tord Cederlund, VD +46 73 6200 997 eller
Peter Walker, Ordförande +44 771 722 3909

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl.16.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]