Bokslutskommunniké för helåret 2021

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.

Andra halvåret (juli - december) 2021

· Arctic Minerals har uppdaterat minertillgången för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har nu ökats till 3,3 miljoner ton jämfört med tidigare 2,3 miljoner 2012.

· Kärnborrning har genomförts på flera platser vid Arctic Minerals joint-venture kopparprojekt Peräpohja i Finland.

· Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 0, (0,1) Mkr.

· Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -9,6 (-15,5) Mkr.

· Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,07 (-0,17) SEK.

· Kassa och bank uppgick till 18,1 (2,2) Mkr vid periodens slut.

Helåret 2021

· Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0,0 (4,3) mkr.

· Resultat efter skatt för helåret uppgick till -15,9 (-21,0) mkr.

· Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0.11 (-0.23) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2021

· Den 6 augusti 2021 ansökte Arctic Minerals om förlängning för ett flertal utvinningsrätter vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

· Den 1 oktober 2021 meddelande Arctic Minerals att Bolaget beviljats förlängning för utvinningsrätterna vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

· Den 29 november 2021 meddelade Arctic Minerals att kärnborrning genomförts vid Bolagets joint-venture kopparprojekt i Finland. För mer information, se avsnittet Joint-venture kopparprojektet Peräpohja i Finland.

· Den 15 deceber 2021 presenterade Arctic Minerals en uppdaterad mineraltillgång för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 17 januari meddelande Arctic Minerals att Bolaget identifierat kobolt- och telluriumpotential vid Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. För mer infomration, se avsnittet Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 76 105 1310
[email protected]

Other

The company's shares are listed on Nasdaq First North Growth Market, Stockholm under the trade designation "ARCT".

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

About Arctic Minerals

Arctic Minerals is a Nordic mineral exploration company exploring for copper, gold and battery metals in northern and central Finland. The Group also owns mineral rights in Norway.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022, kl. 09.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]