Arctic Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 15 MSEK

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic" eller "Bolaget") offentliggör härmed att de har genomfört en riktad nyemission av högst 25 000 000 aktier, motsvarande cirka 27,4 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (den "Riktade Emissionen") mot kontant betalning. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 0,60 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen beräknas tillföra Bolaget 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen i Arctic har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019 och efter avslutad book building-process beslutat om en riktad nyemission av högst 25 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,60 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid uppgående till 15 MSEK. Teckningskursen har bestämts genom ett accelererat book building-förfarande riktat till investerare och bedöms därför motsvara aktiens marknadsvärde med avdrag för en marknadsmässig rabatt. Styrelsen har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

Den Riktade Emissionen riktar sig till ett antal institutionella investerare och till en begränsad del kvalificerade privata investerare, däribland Jan Lindahl, Ekdahls Kontorsservice AB, Tord Cederlund, Hemo Spray och Pump AB, genom Gunnar Wedfelt och Claes-Göran Carlsson. Omkring 50 procent av de emitterade aktierna tecknades av befintliga aktieägare (Longbow Resources Limited och M. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Management GmbH motsvarande 25 procent av den totala emissionen). Av de nya aktieägarna stod Finska Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold för 14 procent av emissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare och investerare i exploateringsbranschen, samtidigt som genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt inför Bolagets prospektering i Finland. Resultaten från Brahestad-Ladoga malmbältet och i Peräpohja-området är lovande. De första ansökningarna om malmletningstillstånd har lämnats till ansvariga myndigheten Tukes. Avsikten är att påbörja kärnborrningen i de tre första borrobjekten i Vihanti-området under hösten 2019. En beskrivning av prospekteringen i Finland finns nu på Bolagets hemsida, under fliken projekt.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att stärka rörelsekapitalet och finansiera planerade borrningar, specifikt till att utforska kopparfyndigheter i centrala Finland och finska Lappland.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 27,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier och röster att öka med 25 000 000 från 66 247 865 till 91 247 865. Aktiekapitalet kommer att öka med 15 000 000 SEK från 39 748 719 SEK till 54 748 719 SEK.

Mangold Fondkommission AB och United Bankers har agerat finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

15 juli 2019

För mer information:
Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
[email protected]

Om Arctic Minerals AB (publ)
Arctic Minerals AB (publ) är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har från tidigare förbehåll för prospektering på 1 192 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletningstillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet, förbehåll täckande 1 282 km2. Totalt alltså, inkluderat Kiiminkiförbehållet, har bolaget därmed förbehåll täckande 3 276 km2. Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge. Partner Fondkommission AB (031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Ovanstående information är information som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:45 (CEST) den 15 juli 2019. 

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Arctic. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]