REG

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2023

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida www.arcticminerals.se.

I VD-ordet kommenterar vd Risto Pietilä Bolagets fokus under 2023:

Under 2023 har Bolaget huvudsakligen fokuserat på guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge och kopparprojektet Tavast i Finland. Det strategiska fokuset valdes till följd av den påvisade mineraltillgången och den utmärkta prospekteringspotentialen vid Bidjovagge samt de mycket lovande resultaten från den tidigare prospekteringen vid Tavast. Under 2023 har dessutom såväl guld- som kopparpriserna handlats till historiskt höga nivåer.

I januari 2024 godkände den norska mineralmyndigheten DMF (Direktoratet
for mineralforvaltning) Arctic Minerals ansökan om förlängning av våra äldsta bearbetningskoncessioner vid guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Därmed är alla Bolagets bearbetningskoncessioner i Bidjovagge i laga kraft till december 2028.

Vidare skriver vd Risto Pietilä att:

Det gångna året har bjudit på ett utmanande finansieringsklimat för gruvjuniorer världen över. Samtidigt finns det en global oro över förestående brist på framtida tillgång på metaller och även en global brist på påvisade mineraltillgångar.

En viss förändring börjar dock skönjas i sentimenten på de finansiella marknaderna för gruvjuniorer. Enligt vår uppfattning söker i synnerhet brittiska investerare efter högkvalitativa mineralprojekt i stabila jurisdiktioner, där guld och koppar är de föredragna metallerna. Vi bedömer därför att möjligheterna att attrahera en köpare eller partner till våra projekt har förbättrats under de senaste månaderna.

Arctic Minerals är en gruvjunior utan egna intäkter. Bolaget är därför, liksom tidigare år, beroende av extern finansiering genom kapitalmarknaden. I mars 2023 genomförde vi en mindre kapitalanskaffning om 5,3 Mkr. Vi fortsätter att granska de olika strategiska alternativen för företaget och dess projekt.

Finansiering

Arctic Minerals är en gruvjunior utan egna intäkter. Bolaget är därför beroende av extern finansiering. Per den 31 december 2023 uppgick Koncernens likvida medel till 4,6 (5,6) Mkr. Det är Bolagets bedömning att nuvarande kassa är tillräcklig för att täcka Bolagets fasta kostnader för minst sex månader framöver. Styrelsen arbetar med flera olika alternativ för att säkerställa ytterligare finansiering för Bolaget på kort och lång sikt.

Särskild upplysning i revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen för årsredovisningen 2023 finns en särskild upplysning enligt nedan.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och koncernredovisningen av vilka framgår att bolaget redovisar en förlust på 8 425 tkr för det år som slutade den 31 december 2023. Då bolaget inte har tryggat en långsiktig finansiering för fortsatt drift finns det en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Upplysningen påverkar inte de övriga uttalanden Bolagets revisor gör, där Bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Certified Advisor

UB Corporate Finance Ab i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 5161400, [email protected]) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä

(+35) 840 029 3217

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, molybden och batterimetaller i Norden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024 kl 20.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]