MAR

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019

Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2019 innehållandes en Upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen avseende Bidjovagge-projektet.

Styrelsen för Arctic Minerals AB ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") ("Styrelsen") vill förtydliga att det i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2019 finns en Upplysning av särskild betydelse enligt nedan.

Upplysning av särskild betydelse

Vi vill fästa uppmärksamheten på den beskrivning av regulatorisk och politisk risk avseende Bidjovaggeprojektet och styrelsens ställningstagande till värderingen av detta projekt som framgår av förvaltningsberättelsen och av not nr 3. Vi har inte modifierat våra uttalanden med anledning av detta förhållande.

Upplysningen påverkar inte de övriga uttalanden Bolagets revisor gör, där Bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bidjovaggeprojektet

Arctic Minerals innehar, genom dotterbolaget Arctic Gold AB, sedan 2010 mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge. Gruvan, som tidigare ägdes av Outokumpu Oy, var i drift under perioden 1985-1991.

En Scoping study utfördes 2010 av konsultbolag Outotec Oy. 2012 uppdaterades mineralresursberäkningen för projektet som då uppgick till 2,06 miljoner ton i klassen Indikerad mineraltillgång med halterna 1,6 gram guld per ton och 1,15 % koppar. Vidare fanns i klassen Antagen mineral-tillgång 0,24 miljoner ton med halterna 2,6 gram guld per ton och 0,9 % koppar. I det tidigare gruvområdet finns idag flera upplag motsvarande cirka 0,3 miljoner ton tidigare bruten marginalmalm med uppskattade halter om 1,79 gram guld per ton och 0,6 % koppar.

Till följd av den politiska situationen i Norge står projektet för närvarande still. Styrelsen gör dock bedömningen att utsikterna för Arctic Gold AB att på lång sikt erhålla positiva besked när det gäller möjligheterna att erhålla nödvändiga tillstånd är realistiska och anser därmed att tillgångens värde kan motiveras.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 516 1400) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

(+46) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

För närvarande har Arctic Minerals malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har Koncernen även förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj, 2020, kl 16.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]