MAR

Arctic Minerals uppdaterar om pågående guldprospektering vid Nutukka guldprojekt i Finland

Vid fortsatt provtagning har jordprov med förhöjda guldhalter påvisats. Guldet är troligen av lokalt ursprung.

Arctic Minerals uppdaterar kring det senaste programmet för jordprovtagning vid Bolagets helägda guldprojekt Nutukka i finska Lappland. Provtagningsprogrammet genomfördes för att följa upp de lovande resultaten från det tidigare provtagningsprogrammet i juni 2020, se pressmeddelande från den 26 augusti 2020.

Arctic Minerals har fortsatt moränprovtagningen och beredningen av jordproven i Nutukka-området under september 2020. Totalt togs 76 nya jordprov och av dessa har cirka hälften hittills vaskats och analyserats med målet att identifiera synliga guldkorn. Proven undersöks i mikroskop för att identifiera finkornigt guld som inte syns med blotta ögat. Den återstående hälften av proven kommer att undersökas och analyseras i närtid.

Resultaten hittills visar att det finns ett distinkt kluster av guldförande prov i ett visst område inom prospekteringsförbehållet. Alla sju prov som tagits i klusterområdet är guldförande. Anmärkningsvärt är att sex av proven innehöll guldpartiklar större än 100 mikrometer (0,1 mm) i diameter, och av dessa innehöll fem prov guldkorn i storleksintervallet 200 till 500 mikrometer (0,2 till 0,5 mm) i diameter. Det största guldkornet hade en diameter på cirka 1 000 mikrometer (1 mm).

VD Jonatan Forsberg kommenterar:

De här är lovande resultat som tydligt visar guldpotentialen i Nutukka-området. Vi ser nu fram emot att få resultaten från de återstående proven så att vi kan planera för nästa steg i prospekteringen.

Den senaste provtagningen är en fortsättning på det provtagningsprogram som genomfördes i juni 2020. I den tidigare provtagningen innehöll 50% av proven guld, där de största guldkornen mätte 700 x 250 mikrometer (0,7 x 0,25 mm), se pressmeddelande från den 26 augusti 2020. De senaste resultaten från provtagningen i september tyder på att de två separata guldanomala områdena, som identifierades i juni-programmet, i själva verket bildar ett enda större klusterområde.

Provtagningen görs av en konsulterande geolog som specialiserat sig på den typ av geologi och guldförekomster Bolaget letar efter i Nutukka-området. Konsulten anser att resultaten hittills är mycket lovande. Guldkornens form och storleksdistributionen av guldkornen tyder på att guldet är lokalt, där moderklyften kan finnas inom två kilometer från klustret med de guldförande jordproven.

Nutukka guldprojekt är beläget i finska Lappland, cirka 100 kilometer nordost om Kittilä kommuncentrum och cirka 20 kilometer sydväst om den välkända guldgrävarbyn Tankavaara. Prospekteringsförbehållet Nutukka, som täcker 366 km2, är beläget vid östra ändan av Mellersta Lapplands Grönstensbälte i norra Finland. I grönstensbältet är även Europas största guldgruva, Kittelägruvan, belägen. Kittelägruvan ägs av den kanadensiska gruvkoncernen Agnico Eagle och producerade 2018 cirka 190 000 uns guld (cirka 5 386 kg). Inom grönstensbältet har under senare år även flera nya guldförekomster lokaliserats. Bolaget anser att geologin i Nutukka visar stora likheter med guldprovinserna i västra Australien och med Abitibi-bältet i östra Kanada, bägge betydande guldproducerande regioner.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

eller

Risto Pietilä, Exploration Manager

(+358) 40 029 3217

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

För närvarande har Arctic Minerals malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har Koncernen även förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020, kl 11.35.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]