Årsredovisning 2022 för Willak AB (PUBL.)

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida.

I revisionsberättelsen har redogjorts för Bolagets likviditetssituation.

Bolagets likviditetssituation och fortsatta drift

Utsago från Revisor Emma Westholm; 

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

I årsredovisningen framgår att bolaget redovisar en förlust på -7,8 MSEK för det år som slutade den 31 december 2022 och att bolagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess kortfristiga fordringar med 9,5 MSEK. Som framgår av förvaltningsberättelsen är det styrelsens uppfattning att en förutsättning för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet under de närmaste 12 månaderna är att bolaget tillförs nytt kapital i enlighet med styrelsens intentioner eller att bolaget börjar redovisa positivt kassaflöde.

Ovanstående förhållanden, tillsammans med de andra omständigheter som redogörs för i förvaltningsberättelsen, tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Vi vill framhålla styrelsens påpekande att en eventuell framtida situation med fortsatta förluster och uteblivna kapitaltillskott kan medföra att antagandet om fortsatt drift inte längre är riktigt med åtföljande väsentliga nedskrivningsbehov av tillgångarnas bokförda värden.

Anmärkning

Utan att det påverkar mina uttalanden så vill jag anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon väsentliga skada för bolaget utöver dröjsmålsränta och har därmed inte påverkat mitt uttalande avseende ansvarsfriheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023 kl. 18:15.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280