Kallelse till årsstämma i Wifog AB (publ)

Aktieägarna i Wifog AB (publ), org. nr 556572-4621, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 11.15 på No 18 Centraplan 15 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Wifog AB senast den 20 juni 2019, per post till adress Wifog AB, mailbox 155, 111 73 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden (max 2 stycken) anges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 21 juni 2019.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att årets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleant Huvudägare representerande överstigande 30 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Punkt 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare representerande överstigande 99 procent av rösterna i bolaget föreslår att inget arvode skall utgå. Det föreslås vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor
Val av styrelseledamöter och ordförande kommer också att föreslås senast på årsstämman. Vidare föreslås att nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs till bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

Övrigt
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 samt fullständiga förslag enligt ovan, jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida investor.wifog.com och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast 7 juni 2019 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2019

Wifog AB (publ)
Styrelsen

Om G3A

Prenumerera

Få löpande information från G3A via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006543732