Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 april 2020 klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020, och

ska senast onsdagen den 22 april 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan görs skriftligt till Västsvensk Logistik AB (publ), Att: Caroline Whitelocke, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 22 april 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.vastsvensklogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren eller ombudet för aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om att senarelägga avstämningsdag och bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB
  9. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
  10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om att senarelägga avstämningsdag och bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen (ärende 7)

Bakgrund

Den 6 april 2020 offentliggjorde bolaget att bolaget träffat ett tilläggsavtal med bolagets största hyresgäst, KappAhl Sverige AB, som innebär anstånd med att betala 50% av hyran under april månad 2020. Tilläggsavtalet föregicks av att KappAhl Sverige AB aviserat behov av hyreslättnader för att säkerställa sin likviditet och framtida drift med anledning av både det rådande osäkra marknadsläget och kraftigt sjunkande omsättning under den senaste månaden. Ökningen av hyresgästens näthandel har ännu inte kompenserat bortfallet av butiksförsäljningen, som orsakas av den pågående coronakrisen.

Som bolaget aviserat har bolaget och KappAhl Sverige AB tillsammans kommit fram till en för båda parter konstruktiv lösning om att bevilja anstånd med att betala 50% av hyran för april 2020. Bolaget kommer att utreda möjligheterna att söka statligt extrainsatt stöd för 25% av bashyran. Det kan inte uteslutas att ytterligare anstånd med hyran kan bli aktuella.

Vid årsstämman den 14 augusti 2019 beslutades om en utdelning om sammanlagt 17 640 000 kr för räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019. Det beslutades att utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen om 1 kr och 95 öre per aktie vid det första tillfället, dvs. sammanlagt 4 777 500 kr och därefter med 1 kr och 75 öre per aktie vid efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4 287 500 kr per utdelningstillfälle. Det beslutades vidare att avstämningsdagarna för utdelning ska vara den 16 augusti 2019, den 19 november 2019, den 18 februari 2020 samt den 15 maj 2020. 

Samtliga utbetalningar förutom utbetalningstillfället med avstämningsdag den 15 maj 2020 har verkställts.

För det fall att bolaget i närtid tvingas acceptera eftersläpningar med hyran samtidigt som den tidigare aviserade kostnaden för sprinklertanken förfaller till betalning, skulle en utbetalning av även utdelningen med avstämningsdag den 15 maj 2020 hota bolagets likviditet.

Styrelsens förslag

Med anledning av ovanstående och då det i dagsläget inte är möjligt att bedöma hur stor eller långvarig påverkan som pandemin kan komma att medföra, föreslår styrelsen av försiktighetsskäl att den extra bolagsstämman beslutar att senarelägga utbetalningen av utdelningen om totalt 4 287 500 kr med avstämningsdag den 15 maj 2020 och att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för denna utdelning, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än dagen för nästkommande årsstämma i bolaget. Årsstämma ska enligt lag hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, dvs. senast fredagen den 30 oktober 2020.

Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, kommer styrelsens beslut om fastställande av avstämningsdag att offentliggöras i god tid före avstämningsdagen i fråga. Styrelsen kommer också i god tid att publicera dagen för nästkommande årsstämma i bolaget.

Smärre justeringar (ärende 8)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 450 000 aktier, motsvarande 2 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Dokumentation

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 14 april 2020, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.vastsvensklogistik.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm den 6 april 2020

VÄSTSVENSK LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark
+46 70- 688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83