Kvartalsrapport 1 maj 2020 - 31 juli 2020

FÖRSTA KVARTALET 2020-05-01-2020-07-31

 • Hyresintäkter 10 026 (10 154) Tkr.
 • Driftnetto 9 509 (8 741) Tkr.
 • Underhållskostnader 158 (1 015) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 174 (5 548) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,52 (2,26) kr.
 • Resultat efter skatt -1 802 (2 026) Tkr.
 • Resultat per aktie -0,74 (0,83) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -6 650 (-2 346) Tkr.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen har fattat beslut om avstämningsdag och utbetalningsdag för den senarelagda utdelningen om 4 287 500 kr. Avstämningsdagen infaller den 29 september 2020 och utbetalningen sker den 7 oktober 2020.
 • KappAhl har erlagt full betalning enligt tidigare överenskommelse om anstånd med två halva månadshyror till 31 augusti.

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerat 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. De två mindre kontorshyreskontrakten har löpt till april respektive juni 2020.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Installationen av sprinklercisternen har färdigställts och cisternen har tagits i bruk under perioden.

KappAhl har påverkats av coronakrisen. Under våren fördes diskussioner mellan hyresvärden och hyresgästen. Diskussionerna resulterade i anstånd av två halva månadshyror till den 31 augusti 2020. KappAhl har betalat anståndet och har inga hyresskulder.

Under våren ansåg bolaget det nödvändigt att senarelägga den utdelningen, som skulle betalats ut i maj. Utdelningen är den sista för föregående räkenskapsåret. Kassan behövde förstärkas med anledning av den oförutsägbara coronakrisen. Styrelsen har i augusti fattat beslut om utdelningen, vilket kommer att ske i oktober, såsom tidigare pressmeddelats.

Med anledning av coronakrisen föreslår styrelsen ingen utdelning för det gångna räkenskapsåret, utan vill stärka kassan och avvakta utvecklingen av krisens inverkan på fastighets- och retailmarknaden.

Vi har ett gott samarbete med hyresgästen och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport aug 2020 - okt 2020           2020-12-18

UTBETALNINGAR AV UTDELNING

 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning             2020-09-25
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning          2020-09-28
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning                                2020-09-29
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear                                2020-10-07

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB har som mål att investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet.


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83