Kvartalsrapport 1 augusti 2020 - 31 oktober 2020

ANDRA KVARTALET 2020-08-01-2020-10-31

 • Hyresintäkter 9 953 (10 248) Tkr.
 • Driftnetto 9 283 (8 801) Tkr.
 • Underhållskostnader 259 (1 099) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 5 747 (5 349) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,35 (2,18) kr.
 • Resultat efter skatt 4 445 (3 818) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,81 (1,56) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -81 (-319) Tkr.

FÖRSTA HALVÅRET 2020-05-01-2020-10-31

 • Hyresintäkter 19 980 (20 403) Tkr.
 • Driftnetto 18 792 (17 542) Tkr.
 • Underhållskostnader 417 (2 114) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 11 921 (10 897) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 4,87 (4,45) kr.
 • Resultat efter skatt 2 643 (5 845) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,08 (2,39) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -6 731 (-2 665) Tkr. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Bolaget äger en fastighet med två byggnader och har en hyresgäst, KappAhl. Hyresgästen har påverkats negativt av coronakrisen. Under våren fördes därför diskussioner mellan hyresvärden och hyresgästen. Diskussionerna resulterade i anstånd av två halva månadshyror till den 31 augusti 2020. KappAhl har betalat anståndet enligt avtal och har inga hyresskulder. Det pågår inte heller några diskussioner om hyreslättnader framöver.

Den ekonomiska vakansen är cirka tre procent. De vakanta lokalerna är i bra skick och uthyrningsarbete pågår. Viss tak- och fasadrenovering är planerat för åren 2021 - 2022. Bolagets kassa har behövt förstärkas, vilket varit anledning till att den enhälliga årsstämman fattade beslutet om att stoppa utdelningen tillfälligt. Den ena anledningen har varit de omfattande oförutsedda underhållsutgifterna för byte av samtliga ventilationsaggregat och tillbyggnad av sprinklertank, som bolaget har bekostat från kassan. Den andra anledningen har varit den oförutsägbara coronakrisen och dess eventuella påverkan, både på hyresgästen och på fastighetsmarknaden som helhet.

Styrelsen och ledningen utgår från att när krisens slut kan skönjas och marknaden för både fastigheter och detaljhandeln återställts, kommer även utdelningarna fortsätta. Där är vi inte ännu. Bolaget avser att återkomma till utdelningsfrågan i samband med bokslutskommunikén för det pågående räkenskapsåret. Ordinarie stämman avses hållas i augusti 2021 och förhoppningen är att coronakrisens slut kommer då vara i antågande. KappAhl har ett långt hyreskontrakt med bolaget. Vi har ett gott samarbete med hyresgästen och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans.

Maarit Nordmark
VD

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport nov 2020 - jan 2021                                                      2021-03-26

Stockholm den 18 december 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]  

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerat 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. De två mindre kontorshyreskontrakten har löpt till april respektive juni 2020.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83