ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2017-10-27--2018-04-30 för Västsvensk Logistik AB (publ) 559132-1145

VD HAR ORDET                                                                                                                                                                                                         

Den absolut största händelsen under 2017 var själva bildandet av Västsvensk Logistik AB. Bolaget som ägde fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal förvärvades i början av januari 2018 och för att åstadkomma en större ägarspridning och bättre handel i aktien valde styrelsen att notera bolaget på handelsplatsen Spot Light Stock Market (fd.Aktietorget), med första handelsdag 29 januari 2018.                                                                                                                                                                  

Under den korta tiden bolaget ägt fastigheten har fokus varit på att bygga upp en professionell relation med de tre hyresgästerna där konfektionsföretaget KappAhl Sverige AB står för 97% av hyresintäkterna. Övriga hyresgäster är Jan Håkansson Byggplanering AB och Technology Solutions & Integration AB.  Målsättningen är att hyresgästerna med, KappAhl i spetsen, skall uppleva fastigheten och Västsvensk Logistik som det bästa alternativet rörande lokaler och förvaltning för att långsiktigt växa och utveckla sina verksamheter.                                                                                                                                                           

Hyresvärdens långsiktighet är alltid ledord för hyresgäster och vi kommer att fortsätta att kontinuerligt investera i och utveckla fastigheten. I början av 2018 inleddes utbyte av samtliga distributionsdelens belysningsarmaturer för att förbättra arbetsmiljö och trivsel i fastigheten. Kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 5 mkr.                                                                                                                                                                           

Räkenskapsåret är förkortat och stäcker sig mellan 27 oktober 2017 och 30 april 2018. Förvaltningsresultatet motsvarar vad som tidigare kommunicerats och uppgick till 5 120 Tkr vilket motsvarar 2,09 kr/aktie.                                                                                                                                                     

Vi ser med stor tillförsikt an det fortsatta arbetet med att ge fastighetens hyresgäster ett professionellt bemötande och utveckla fastighetens potential.                                                                                                                                                                   

PRESENTATION AV

PRESENTATION AV STYRELSEN                                                                                                                                                                                                       

Per-Olof Persson                                                                                                                                                                                                   

 "Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1951.

Utbildning: Ingenjör inom infrastruktur och ytterligare ekonomistudier från Lunds universitet.

40 års erfarenhet inom fastigheter och finans.

VD för P&E Person AB sedan 1992.

Tidigare regionchef för NCC Real Estate.

Övriga styrelseuppdrag: P&E Persspn AB, P&E Invest AB 1-30, Svea Linné Bostad AB, Nordfjord AB.

Tiigare styrelseuppdrag: Högkullen AB.

Antal aktier i bolaget: 0

"                                                                                                                                                                           

Per-Åke Agnevik                                                                                                                                                                                                    

 "Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1940.

Utbildning: Försvarsmakten.

Nuvarande anställd som stiftelseförvaltare på Tryggers Stipendie- och underhållsstiftelse sedan 2001.

Tidigare anställning inom bl.a officerare i Försvarsmakten och regionchef region Väst på Svensk Bilprovning mellan 1984-1995.

Nuvarande styrelseuppdrag: Bonäsuden Holding AB (publ), Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB och Bråviken Logistik Ab (publ).

Tidigare styrelseuppdrag: AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara, Pilängen Logistik AB och Sydsvenska Hem AB.

Antal aktier i bolaget: Representerar 100 000 aktier.

"                                                                                                                                                                           

Stefan Björkqvist                                                                                                                                                                                                    

Styrelseledamot sedan 2018.                                                                                                                                                                             

Född 1973.                                                                                                                                                      

 "Utbildning: Civilingenjör, med fokus på fastighetsunderhåll.

20 års erfarenhet inom fastigheter.

Grundare av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Nuvarande versktällande direktör på Saltängen Property Invest AB (publ) och Kallebäck Property Invest AB (publ).

Tiigare biträdande direktör på Landic Facility Management och verkställande direktör på Synerco Property Management.

Nuvarande styrelseuppdrag: Investmentaktiebolaget Lodun och Investmentaktiebolaget Polyfemos.

Tidigare styrelseuppdrag: Investmentaktiebolaget Cyclops och Brf Signalen 7, Hestia Fastighetsförvaltning AB, Hestia Projektledning AB, Hestia Danmark Aps, Hestia Sambygg AB, Hestia Sambygg AS, Hestia Isannointi Oy, Investmentaktiebolaget Kybele och Skara 200 Ekonomiska förening.

Antal aktier i bolaget: Kontrollerar 30 000 aktier genom investmentbolaget Cyclops."                                                                                                                                                     

Peter Bredelius                                                                                                                                                                                                        

Styrelseledamot sedan 2018.                                                                                                                                                                             

Född 1959.                                                                                                                                                       

"Utbildning: Försvarsmakten.

25 års erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsrätt och bolagsrätt såsom delägare på Advokatfirman Lindahl, en av de ledande advokatbyråerna i Sverige.

För nuvarande aktiv med att hjälpa mindre klienter med bolagsrätt och compliance såväl som diverse styrelseuppdrag i bolag med fastighetsinnehav i Sverige och Storbritannien.

Nuvarande styrelseuppdrag: Plåtåarntergruppen Sverige AB, NA Bygg Akteibolag, Indecap Fonder AB, Forsby Properties Akteibolag, Dalmagarry Properties Ltd, Ficticils AB och Rättaren Invest AB.

Tidigare styrelseuppdrag: NA Fastigheter AB, Coronatus AB och Esswege Fastigheter AB.

Antal aktier i bolaget: 0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE                                                                                                                                                                              

Verksamhetens art och inriktning                                                                                                                                                                                                 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.                                                                                                                                                                                      

Fastigheten Hästägaren 3 innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad och kontorsbyggnad belägna i Mölndal, ca 12 km från centrala Göteborg. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 48 064 kvm, varav 39 042 kvm ugörs av logistikytor och 9 022 kvm av kontorsytor. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan uppgår till 53 192 kvm.                                                                                                                                                                                                          

"Fastigheten är uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerar 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. KappAhl använder fastigheten som distributionscenter och tillgodoser 360 butiker med varor i fyra länder samt e-handel genom fastigheten.

KappAhls hyreskontrakt läper t o m oktober 2027 med ömsesidig uppsägningstid om 12 månader och de två mindre kontorshyreskontrakten löper t o m juni 2019 samt april 2020.

Hyresvärdet 2018 uppgår till 38 858 Tkr exklusive fastighetsskatt. KappAhls bashyra justeras med 90% av förändringen av KPI med basår 2012."                                                                                                                                                                                            

Västsvensk Logistik AB förvaltas av en extern leverantör, Hestia Fastighetsförvaltning AB. Samtliga ledande befattningar i Västsvensk Logistik (vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i Hestia. Därtill har bolaget avtal om fastighetsskötsel med Hestia Fastighetsförvaltning AB.                                                                                                                                                                                   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret                                                                                                                                                                                                         

· Moderbolaget  Västsvensk Logistik AB (publ) bildades 2017-10-27 och första räkenskapsåret är förkortat till att omfatta perioden 2017-10-27--2018-04-30.                                                                                                                                                                                                

· Bolaget har förvärvat fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal genom att per 2018-01-11 förvärva samtliga aktier i Västsvensk Logistik Propco AB från säljaren Klövern Helmut AB.                                                                                                                                                                                         

· Initiativtagare till transaktionen är Arctic Securities AS.                                                                                                                                                                                 

· Bolaget har genomfört en nyemission på 242 550  Tkr för att finansiera förvärvet.                                                                                                                                                                                     

· Under året har aktiekapitalet sänkts med 500 Tkr.                                                                                                                                                                                          

· Ett femårigt kreditavtal har tecknats med Deutsche Pfandbriefbank AG. Lånebeloppet uppgick till 399 000 tkr vid årets utgång och löper med fast ränta.                                                                                                                                                                                                  

· Västsvensk Logistik aktien togs upp till handel på Aktietorget 2018-01-29.                                                                                                                                                                                                     

· Vid extra bolagsstämma i mars valdes ny styrelse bestående av Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist och Peter Bredelius.                                                                                                                                                                                                      

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat                                                                                                                                                                                                 

Nyckeltal över företagets första verksamhetsår presenteras nedan.                                                                                                                                                                                     

                             (Tkr)                   2018(4) (5)                                                                                                                          

                             Hyresintäkter 13 271                                                                                                                                   

                             Driftsöverskott                           12 722                                                                                                                                   

                             Rörelseresultat                           37 592                                                                                                                                   

                             Resultat efter finansiella poster                       34 016                                                                                                                                   

                             Årets resultat 26 783                                                                                                                                   

                             Balansomslutning                      676 925                                                                                                                                 

                             Soliditet (1)      38,1%                                                                                                                                    

                             Avkastning på eget kapital (2)                           10,4%                                                                                                                                    

                             Avkastning på totalt kapital (3)                          5,6%                                                                                                                                      

                             (1) Eget kapital / Balansomslutning.                                                                                                                                                                

                             (2) Årets resultat / Genomsnittligt Eget kapital                                                                                                                                                                       

                             (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning                                                                                                                                                                             

                             (4) Räkenskapsår 2 november 2017 - 30 april 2018                                                                                                                                                                 

                             (5) Verksamheten har bedrivits under 4 månader under året                                                                                                                                                                       

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.                                                                                                                                                                                                    

Moderföretaget                                                                                                                                                                                                      

Västsvensk Logistik AB är moderföretag i koncernen som består av dotterföretaget Västsvensk Bidco AB som i sin tur äger dotterföretaget Västsvensk Logistik Propco AB. Verksamheten omfattar att äga, förvalta och utveckla fastigheten Hästägaren 3 som ägs av Västsvensk Logistik Propco AB. Koncernen har inte några anställda.                                                                                                                                                                                               

Nyckeltal över företagets första verksamhetsår presenteras nedan.                                                                                                                                                                                     

                             (Tkr)                   2018(4) (5)                                                                                                                          

                             Nettoomsättning                       450                                                                                                                                         

                             Rörelseresultat                           -1 298                                                                                                                                    

                             Resultat efter finansiella poster                       -1 302                                                                                                                                    

                             Årets resultat -1 016                                                                                                                                    

                             Balansomslutning                      231 095                                                                                                                                 

                             Soliditet (1)      99,7%                                                                                                                                    

                             Avkastning på eget kapital (2)                           -0,4%                                                                                                                                     

                             Avkastning på totalt kapital (3)                          -0,6%                                                                                                                                     

                             (1) Eget kapital / Balansomslutning.                                                                                                                                                                

                             (2) Årets resultat / Genomsnittligt Eget kapital                                                                                                                                                                       

                             (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning                                                                                                                                                                             

                             (4) Räkenskapsår 2 november 2017 - 30 april 2018                                                                                                                                                                 

                             (5) Verksamheten har bedrivits under 4 månader under året                                                                                                                                                                       

Västentliga händelser efter räkenskapsårets utgång                                                                                                                                                                                        

· Efter balansdagen har dotterbolaget Västsvensk Bidco AB inlett fusion med sitt helägda dotterbolag Västsvensk Logistik Propco AB.                                                                                                                                                                                    

· Västsvensk Logistik AB (publ) har vid ordinarie styrelsemöte den 19 juni 2018 tillsatt Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande VD Lars Blanke som går till annan tjänst. VD-bytet kommer att äga rum efter ordinarie årsstämma 2018-08-16.                                                                                                                                                                                   

Aktien och ägarna                                                                                                                                                                                                   

                             "Västsvensk Logistik AB noterades på Aktietorget den 29 januari 2018.

Antal utestående aktier uppgår till 2 450 000. Kursen den 30 april 2018 uppgick till 100,50 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 246 225 Tkr. Högsta noterade betalkurs uppgick till 105 kr och lägsta betalkurs 96 kr.

"                                                                                                                                                                           

                             Aktieägare                                    Antal aktier     Innehav                                                                     

                             Dagon Sverige AB                                                   300 000              12%                                                                              

                             ICA-Handlarnas Förbund Finans AB                                              200 000              8%                                                                                

                             Arctic Securities AS                                                 171 589              7%                                                                                

                             Lin, Micka                                      170 000              7%                                                                                

                             SEB Life International                                            150 000              6%                                                                                

                             Försäkringsbolaget, Avanza Pension                                           146 728              6%                                                                                

                             UBS Switzerland AG/Client accounts                                           108 801              4%                                                                                

                             ONE S AB                                       100 000              4%                                                                                

                             Carl Tryggers Stipendiestiftelse                                                     100 000              4%                                                                                

                             Diskretionär Fond 3                                                60 000                2%                                                                                

                             Summa 10 största aktieägare                                                          1 507 118           62%                                                                              

                             Övriga ägare                                 942 882              38%                                                                              

                             Summa aktieägare totalt                                     2 450 000           100%                                                                           

                             De tio största aktieägarna innehar tillsammans ca 61% av aktierna och rösterna. Bolaget har totalt ca 174 aktieägare. Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.                                                                                                                                                    

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer                                                                                                                                                                                                

 Under det kommande året kommer verksamheten att bedrivas med oförändrad inrikting.                                                                                                                                                                     

Västsvensk Logistik AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Ränterisk definieras som risken för att förändringar i ränteläget påverkar bolagets finansieringskostnad. Bolagets fastighetslån löper med fast ränta vilket begränsar ränterisken.                                                                                                                                                                  

Bolagets primära motpartsrisk ligger i att fastighetens största hyresgäst inte kan fullgöra sina betalningar enligt hyresavtalet vilket skulle leda till en finansiell förlust. Västsvensk Logistik AB (publ) följer  Kapp Ahl's utveckling och bedömer att hyresgästen har god finansiell ställning. Hyresnivårisken hanteras genom att koppla hyreskontrakt till KPI.                                                                                                                                                                             

För att bedöma fastighetens värde använder Västsvensk Logistik externa värderingsföretag. Bolaget anser att användandet av välrenommerade oberoende värderingsföretag skapar de bästa långsiktiga förutsättningarna för rättvisande och trovärdiga bedömningar av fastighetens marknadsvärde.                                                                                                                                                                           

Västsvensk Logistik redovisar fastigheten till verkligt värde enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter, vilket innebär att fastighetens koncernmässiga bokförda värde motsvarar dess bedömda marknadsvärde. Den externa värderingen är baserad på antaganden om framtida betalningsströmmar samt en diskontering av dessa med hänsyn till riskfri ränta och riskpåslag. Samtliga dessa faktorer utgör således bedömningar av framtiden och är osäkra.                                                                                                                                                                  

"Riksdagen har den 14 juni 2018 beslutat införa begränsningar av ränteavdrag i bolagssektorn, Begränsningen skall ske enligt den sk. EBITDA-regeln som innebär att avdragen baseras på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 %. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner.

"                                                                                                                                                                           

"Förändringarna av ränteavdragen kombineras med en sänkning av bolagsskatten från 22% till 20,6 Under de första två åren kommer dock bolagsskattesatsen vara 21,4%. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.

"                                                                                                                                                                           

I bokslutet har skattesatsen 22% använts vid värdering av uppskjuten skattefordran i moderbolaget. Vid värdering av uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader har skattesatsen 20,6% använts.                                                                                                                                                                            

För utförligare beskrivning om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar och not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument.                                                                                                                                                                         

Finansiella instrument                                                                                                                                                                                          

Upplysningar om företagets finansiella instrument, mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning finns i not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument. Noten innehåller även upplysningar och beskrivning av prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.                                                                                                                                                                      

Övriga upplysningar                                                                                                                                                                                               

Anställda och personalkostnader                                                                                                                                                                                                 

 Koncernen har ej haft några anställda under innevarande eller föregående år, varför några löner eller ersättningar ej har utbetalats.                                                                                                                                                                           

Förslag till vinstdisposition (kronor)                                                                                                                                                                                             

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel                                                                                                                                                                                     

                             Överkursfond                                                           228 873 000                                                               

                             Fond för verkligt värde                                                                      0                                                                                    

                             Balanserat resultat                                                                              0                                                                                    

                             Årets resultat                                                           -1 016 000                                                                  

                                                                                                                    227 857 000                                                               

Styrelsen föreslår att                                                                                                                                                                                             

                             till aktieägarna utdelas 8,10 kr per aktie                                                                  19 845 000                                                                 

                             i ny räkning balanseras                                                                      208 012 000                                                               

                                                                                                                    227 857 000                                                               

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen                                                                                                                                                                                                        

 Styrelsen förslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 8,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2017-10-27--2018-04-30 att utbetalas vid fyra tillfällen om 2,10 kr per aktie vid första tillfället och därefter med 2,00 kr per aktie och tillfälle.                                                                                                                                                                    

Det finns enligt styrelsens bedömning, med hänsyn tagen till likviditetsbehov, framlagd budget och investeringsplaner inget som talar för att koncernens och moderbolagets eget kapital inte skulle vara tillräckligt i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen finner därmed den föreslagna utdelningen försvarlig enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen.                                                                                                                                                                       

Beträffande koncernen och moderföretagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER                                                      

TOTALRESULTAT                                                     

(Tkr)                   Not                     "2017-10-27

2018-04-30"

Årets resultat                              26 783   

Övrigt totalresultat                                                 -   

Summa totalresultat                                              26 783   

Hänförligt till:                              

Moderföretagets aktieägare                                                          26 783

Västsvensk Logistik AB (publ)                                                        

559132-1145                                

KONCERNENS RAPPORT                                     

ÖVER FINANSIELL STÄLLNING                           Not                     2018-04-30

(Tkr)                                               

TILLGÅNGAR                               

Anläggningstillgångar                                           

Materiella anläggningstillgångar                                                   

Förvaltningsfastigheter           15                        645 000  

Summa anläggningstillgångar                                                          645 000  

Omsättningstillgångar                                          

Hyresfordringar                                                       68  

Övriga kortfristiga fordringar 16                        256  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                      17                        7 890  

Likvida medel 18                        23 711  

                                                          31 925  

SUMMA TILLGÅNGAR                                          676 925  

EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare        19                       

Aktiekapital (2 450 000 aktier, kvotvärde 1 kr)                                                      2 450  

Övrigt tillskjutet kapital                                        228 873  

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat                                                  26 783  

                                                          258 107  

Summa eget kapital                                               258 107  

Långfristiga skulder                                               

Räntebärande skulder             20                        395 000  

Uppskjutna skatteskulder      21                        6 078  

                                                          401 078  

Kortfristiga skulder                                                

Räntebärande skulder                                          4 000  

Leverantörsskulder                                                5 220  

Aktuella skatteskulder                                          834  

Övriga kortfristiga skulder                                   146  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                      23                        7 540  

                                                          17 740  

Summa skulder                                                        418 818  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                        676 925  

Västsvensk Logistik AB (publ)                            Västsvensk Logistik AB (publ)                                                                                                                                                                            

559132-1145    559132-1145                                                                                                                                                    

KONCERNENS RAPPORT ÖVER                                                                                                                                                                                                       

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL                                                                                                                                                                                                  

(Tkr)                                                                                                                                                                                                

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare                                                                 Aktiekapital     Övrigt tillskjutet kapital           "Balanserade

vinstmedel inklusive årets resultat"                Summa eget kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare

Ingående balans per 27 oktober 2017                                                                                                   -                                                        -                                  -   

Inbetalt aktiekapital                                                                                                         500                                                                                500   

Nyemission                                                                                            1 950                   228 873                                           230 823   

Totalresultat                                                                                          2 450                   228 873              -                           231 323   

Årets resultat                                                                                                                                                  26 783                26 783   

Summa övrigt totalresultat, efter skatt                                                                                                -                           -                           -                                  -   

Summa totalresultat                                                                                                        2 450                   228 873              26 783                258 107   

Transaktioner med aktieägare:                                                                                                                                                                                                      

Utdelning                                                                                                                                                          -                           -   

Summa transaktioner med aktieägare                                                                                                  -                           -                           -                                  -   

Utgående balans per 30 april 2018                                                                                                          2 450                   228 873              26 783                                  258 107   

I övrigt tillskjutet kapital ingår emissionskostnader på 13 677 Tkr.                                                                                                                                                                                             

Koncernens eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare, dvs. inga minoriteter/innehavare utan bestämmande inflytande.                                                                                                                                                                                  

"Rapporten över förändringar i eget kapital ska innehålla följande information:

 a.Totalresultat för perioden, med separat angivelse av de sammanlagda belopp som är hänförliga till moderföretagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande.

 b.För varje komponent i eget kapital, effekterna av retroaktiv tillämpning eller retroaktiv omräkning redovisade enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och    bedömningar samt fel.

 c.[Utgår]

 d.För varje komponent i eget kapital, en avstämning mellan det redovisade värdet vid periodens början och slut med separata upplysningar om förändringar beroende på

    i.resultat,

    ii.övrigt totalresultat, och

    iii.transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, utvisande separata tillskott från och värdeöverföringar till ägare och ändringar i ägarandelar i dotterföretag som inte leder till  en förlust av bestämmande inflytande.

Exempel på förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder som redovisats direkt mot eget kapital är

· vissa aktuariella vinster eller förluster på förmånsbestämda planer

· vissa förändringar i verkligt värde på säkringsinstrument, och

· uppskrivning av anläggningstillgångar enligt ÅRL

Skatteeffekten av en transaktion eller händelse som redovisas mot eget kapital ska redovisas i eget kapital.

Västsvensk Logistik AB (publ)                                                        

559132-1145                                

KONCERNENS RAPPORT ÖVER                                                      

KASSAFLÖDEN                                                         2017-10-27

(Tkr)                   Not                     2018-04-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                       

Rörelseresultat                                                        37 592  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:                                           

   Orealiserade värdeförändringar fastigheter                                                       -28 897  

Erlagd ränta                                  -3 576  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet                                            5 119  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital                                                        

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar                                             -8 214  

Ökning/minskning av leverantörsskulder                                  5 220  

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder                                                  7 366  

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                        9 491  

Investeringsverksamheten                               

Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer                                                         -616 103  

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                          -616 103  

Finansieringsverksamheten                              

Tillskjutet aktiekapital                                           500  

Nyemission                                  230 823  

Upptagna lån                               400 000  

Amortering av lån                                                   -1 000  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                         630 323  

Årets kassaflöde                                                     23 711  

Likvida medel vid årets början                                                        -  

Likvida medel vid årets slut    26                        23 711  

Avstämning skulder hänförliga till finansieringsverksamheten                                                  

Räntebärande skulder till kreditinstitut inkl kortfristig del                              

Fastighetslån                               400 000  

Amortering av lån, kassaflödepåverkande                                -1 000  

UB 2018-04-30                                                          399 000  

Summa kassaflödepåverkande                                                      399 000  

Summa ej kassaflödepåverkande                                                 -  

Västsvensk Logistik AB (publ)                                                                                                                  

559132-1145                                                                                          

MODERFÖRETAGETS                                                                                                      

RESULTATRÄKNING                                                                                                        

(Tkr)                   Not                     "2017-10-27

2018-04-30"                                  "2016-01-01

2016-12-31"

Rörelsens intäkter                                                                                                           

Nettoomsättning                       15                        450                                                   2 400   

                                                           450                                                   2 400   

Rörelsens kostnader                                                                                                      

Administrationskostnader     7                           -1 748                                              -1 870   

Rörelseresultat                                                        -1 298                                               530   

Resultat från finansiella poster                                                                                                               

Räntekostnader och liknande resultatposter                           10                        -4                                                      -4   

Resultat efter finansiella poster                                                    -1 302                                               37 080   

Resultat före skatt                                                  -1 302                                               37 080   

Skatt på årets resultat              12                        286                                                  -116   

Årets resultat                              -1 016                                               36 964   

Rapport över totalresultat har inte upprättats då moderföretaget saknar                                                                                                                  

transaktioner som ska redovisas i övrigt totalresultat.

Västsvensk Logistik AB (publ)                                                        

559132-1145                                

MODERFÖRETAGETS                                            

BALANSRÄKNING                      Not                     2018-04-30

(Tkr)                                               

TILLGÅNGAR                               

Anläggningstillgångar                                           

Finansiella tillgångar                                              

Andelar i dotterföretag           24                        223 819   

Uppskjuten skattefordran     21                        286   

                                                           224 105   

Summa anläggningstillgångar                                                          224 105   

Omsättningstillgångar                                          

Kortfristiga fordringar                                          

Fordringar hos koncernföretag                                                      3 778   

Övriga kortfristiga fordringar 16                        429   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                      17                        237   

                                                           4 444   

Kassa och bank                                                        2 546   

Summa omsättningstillgångar                                                        6 990   

SUMMA TILLGÅNGAR                                          231 095   

EGET KAPITAL OCH SKULDER                             19                       

Eget kapital                                  

Bundet eget kapital                                              

Aktiekapital                                  2 450   

                                                           2 450   

Fritt eget kapital                                                     

Överkursfond                              228 873    

Balanserad vinst eller förlust                              -   

Årets resultat                              -1 016   

                                                           227 857   

Summa eget kapital                                               230 307   

Kortfristiga skulder                                                

Skulder hos koncernföretag                               388   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                      23                        400   

                                                           788   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                        231 095

Västsvensk Logistik AB (publ)                            Västsvensk Logistik AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                   

559132-1145    559132-1145                                                                                                                                                                                                                                           

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER                                                                                                                                                                                                                                                                                

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Tkr)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    Aktiekapital                                  Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat                  Årets resultat                              Summa eget kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare

Ingående balans per 27 oktober 2017                                                                                                   -                                                                                     -                           -                                                        -    

Nyemission                                                                                            2 450                                                228 873                                                                                                     231 323   

Disponering av föregående års resultat                                                                                                                                                                                      -                           -                                                        -   

Årets resultat                                                                                                                                                                                                            -1 016                                                              -1 016   

Summa övrigt totalresultat efter skatt                                                                                                                                                                                                                                                                               

Summa övrigt totalresultat                                                                                           2 450                                                228 873              -                                 -1 016                                               230 307   

Transaktioner med aktieägare                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Utdelningar                                                                                                                                                                                   -                                                                                     -   

Summa transaktioner med aktieägare                                                                                                  -                                                        -                                  -                           -                                                        -   

Utgående balans per 30 april 2018                                                                                                          2 450                                                228 873                                  -                          -1 016                                               230 307   

"Rapporten över förändringar i eget kapital ska innehålla följande information:

 a.Totalresultat för perioden, med separat angivelse av de sammanlagda belopp som är hänförliga till moderföretagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande.

 b.För varje komponent i eget kapital, effekterna av retroaktiv tillämpning eller retroaktiv omräkning redovisade enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och    bedömningar samt fel.

 c.[Utgår]

 d.För varje komponent i eget kapital, en avstämning mellan det redovisade värdet vid periodens början och slut med separata upplysningar om förändringar beroende på

    i.resultat,

    ii.övrigt totalresultat, och

    iii.transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, utvisande separata tillskott från och värdeöverföringar till ägare och ändringar i ägarandelar i dotterföretag som inte leder till  en förlust av bestämmande inflytande.

Exempel på förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder som redovisats direkt mot eget kapital är

· vissa aktuariella vinster eller förluster på förmånsbestämda planer

· vissa förändringar i verkligt värde på säkringsinstrument, och

· uppskrivning av anläggningstillgångar enligt ÅRL

Skatteeffekten av en transaktion eller händelse som redovisas mot eget kapital ska redovisas i eget kapital.

                                                                                                                                                                              Västsvensk Logistik AB (publ)                                                         

559132-1145                                

MODERFÖRETAGETS RAPPORT                                                     

ÖVER KASSAFLÖDEN                                             2017-10-27

(Tkr)                   Not                     2018-04-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                       

Rörelseresultat                                                        -1 298   

Erlagd ränta                                  -4   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet                                            -1 302   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital                                                        

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar                                             -4 444   

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder                                                  788   

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                        -4 958   

Investeringsverksamheten                               

Investering i dotterbolag                                     -223 819   

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                          -223 819   

Finansieringsverksamheten                              

Kapitatillskott                              231 323   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                         231 323   

Årets kassaflöde                                                     2 546   

Likvida medel vid årets början                                                        -   

Likvida medel vid årets slut    28                        2 546

NOTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Not                     1                           Allmän information                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          "Västsvensk Logistik AB (publ) (""Västsvensk"") med organisationsnummer 559132-1145 är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret Box 3394, 103 68 Stockholm. Företagets och dess dotterföretags (""koncernens"") verksamhet omfattar att äga och förvalta fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Not                     2                           Väsentliga redovisningsprinciper                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          I december 2017 förvärvade Västsvensk Logistik AB dotterföretaget Västsvensk Bidco AB som i sin tur i januari 2018 förvärvade Västsvensk Logistik Propco AB med fastigheten Hästägaren 3 från Klövern Helmut AB. Förvärvet av dotterföretaget Västsvensk Bidco AB har redovisats som ett tillgångsförvärv i koncernen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          Koncernredovisningen för Västsvensk Logistik AB (publ) har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) som gäller för perioder som börjar den 27  oktober 2017 eller senare.                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation  RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                          Nya eller ändrade IFRS standarder och nya tolkningar 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                          De nya ändrade standarder som har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2018 har inte haft någon                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                          väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Nya eller ändrade IFRS standarder och nya tolkningar som ännu inte trätt ikraft                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                          De nya eller ändrade standarder och nya tolkningar som har givits ut av International Accounting Standards Board (IASB) samt IFRS Interpretations Committee (IFRIC) men som träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2018 har ännu inte börjat tillämpas av koncernen. Nedan beskrivs de som bedöms få påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          Standarder                                                                                                                                                       "Skall tillämpas för räkenskaps-

år som börjar:"                                                                                                                  

                                                          IFRS 9 Finansiella Instrument                                                                                                                                                                              1 januari 2018                                                                                       

                                                          IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers                                                                                                                                                                   1 januari 2018                                                                                       

                                                          IFRS 16 Leases                                                                                                                                                                              1 januari 2019 eller senare                                                                                           

                                                          International FinanciaI Reporting Interpretations Committee (IFRIC) har publicerat nedanstående nya och ändrade tolkningar vilka ännu ej trätt ikraft:                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller nya principer för hur finansiella tillgångar ska klassificeras och värderas. Den nya standarden innehåller även nya regler för nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar. Standarden innehåller dock förenklingsregler för kundfordringar och leasingfordringar vad gäller bedömning av nedskrivningsbehov. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Företagsledningen bedömer att förändringen inte innebär någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder kommer tillämpas frånoch med 1 januari 2018. Bolagets intäkter består i allt väsentligt av hyresintäkter vilke ej omfattas av denna standard. Standarden har därför inte någon väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                          IFRS 16 Leases kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal. IFRS 16 innebär för leasetagaren att i stort sett samtliga leasingavtal ska redovisas i rapporten över finansiell ställning. Klassificeringen i operationella och finansiella leasingavtal ska därför inte längre göras. För leasegivare innebär IFRS 16 inga egentliga skillnader jämfört med IAS 17. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare, förutsatt EUS godkännande. Företagsledningen bedömer att förändring ej kommer att väsentligt påverka koncernens finansiella rapporter, då företaget ej är leasingtagare utan endast leasinggivare.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          Företagsledningen bedömer att övriga nya eller ändrade standarder och nya tolkningar, som inte har trätt i kraft, väntas inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter när de tillämpas för första gången.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Koncernredovisning                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          "Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Västsvensk Logistik AB (publ) och dotterföretag som moderföretaget eller dess dotterföretag har bestämmande inflytande över. Bestämmande inflytande erhålls när moderföretaget

· har inflytande över investeringsobjektet;

· är exponerad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet; och

· kan använda sitt inflytande över investeringsobjektet till att påverka sin avkastning.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Moderföretaget gör en ny bedömning av huruvida bestämmande inflytande föreligger om fakta och omständigheter tyder på att en eller flera av de faktorer som anges ovan har ändrats.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Konsolidering av ett dotterföretag sker från och med den dag moderföretaget får bestämmande inflytande och fram till den dag det upphör att ha det bestämmande inflytandet över dotterföretaget. Detta innebär att intäkter och kostnader för ett dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under innevarande räkenskapsår inkluderas i koncernens resultaträkning samt övrigt totalresultat från den dag moderföretaget får det bestämmande inflytandet fram till den dag moderföretaget upphör att ha det bestämmande inflytandet.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          Om nödvändigt görs justeringar i dotterföretagens finansiella rapporter i syfte att få dess redovisningsprinciper enliga med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna tillgångar och skulder, eget kapital, intäkter och kassaflöden som rör transaktioner mellan företag inom koncernen elimineras i sin helhet.                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          Segmentrapportering                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          "Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare, och för vilken det finns fristående finansiell information. Företagets rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om fördelning av resurser. Företagets bedömning är att koncernledningen utgör den högste verkställande beslutfattaren.

Bolaget bedriver endast ett segment vilket är en fastighet i Mölndals kommun, Västra Götalands län."                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Intäkter                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter och liknande avdrag.                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          Hyresintäkter                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Koncernens intäkter består i huvudsak av leasingintäkter från operationella leasingavtal. Se vidare nedan avseende Leasingavtal.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                          Fastighetsförsäljning                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                          "Resultat från fastighetsförsäljning redovisas då risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen. Vinst eller förlust som uppstår vid försäljning av förvaltningsfastighet utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och redovisat värde baserat på senaste kvartalsbokslut.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Utdelning och ränteintäkter                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                          Leasingavtal                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Koncernen har endast operationella leasingavtal. Koncernen saknar leasingavtal där koncernen utgör leasetagare.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                          Koncernen som leasegivare                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt over leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till objektet  minskar över tiden. I de fall hyreskontraktet under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under kontraktets löptid.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          Utländsk valuta                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Företagets redovisningsvaluta och funktionella valuta är svenska kronor (SEK). Företaget saknar transaktioner i utländsk valuta.                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          Låneutgifter                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Låneutgifter redovisas i resultatet i den period de hänför sig till.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Skatter                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          Aktuell skatt                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          Uppskjuten skatt                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          "Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett rörelseförvärv) och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Detta innebär att för fastigheter förvärvade indirekt via bolag som klassificerats som tillgångsförvärv redovisas inte  någon uppskjuten skatteskuld vid förvärvstillfället, utöver den som är bokförd i det förvärvade bolaget. Således redovisas inte uppskjuten skatteskuld hänförligt till övervärden på fastigheten vid förvärvstillfället, utan den eventuella skatterabatten minskar fastighetens redovisade värde vid förvärvstillfället."                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången återvinns eller skulden regleras, baserat på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Aktuell och uppskjuten skatt för perioden                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                          Förvaltningsfastighet                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                          "Fastigheten i koncernen klassificeras som förvaltningsfastighet. Med förvaltningsfastighet menas att fastigheten innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdeökning eller en kombination av båda. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader och mark samt byggnads- och markinventarier. Fastigheter som bebyggs eller exploateras för framtida användning som förvaltningsfastigheter ingår också i detta begrepp.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Förvaltningsfastigheter redovisas initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar i förvärvet direkt hänförbara utgifter. Därefter redovisas de till verkligt värde. Verkligt värde har fastställts genom en värderingsmodell som finns beskriven i not 15. I noten framgår bl.a. de antaganden som ligger till grund för värderingen. Förvaltningsfastigheter värderas enligt nivå 3, IFRS 13. Vinster och förluster hänförliga till värdeförändringar på förvaltningsfastigheters verkliga värde redovisas i resultatet i den period de uppkommer. Den orealiserade värdeförändringen utgör skillnaden mellan värderingen vid periodens slut och senaste bokslut, justerat för investeringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Tillkommande utgifter inkluderas endast i det redovisade värdet när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner som kan hänföras till posten kommer koncernen till godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          En förvaltningsfastighet redovisas inte längre som tillgång i rapporten över finansiell ställning när den avyttras eller när den slutgiltigt tas ur bruk och några framtida ekonomiska fördelar inte väntas uppkomma vid en avyttring.                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          Förvärv respektive avyttring av förvaltningsfastighet redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippats med äganderätter övergår till köparen. Beräkning av realiserad värdeförändring framgår av redovisningsprinciper för intäkter från fastighetsförsäljning.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                          Kassaflödesanalys                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av  likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Finansiella instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång eller en del av en finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld eller en del av en finansiell skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva indikationer om att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade händelser. Exempel på sådana händelser är väsentligt försämrad finansiell ställning för motparten eller utebliven betalning av förfallna belopp.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas vid den initiala redovisningen till verkligt värde med tillägg respektive avdrag för transaktionskostnader. Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas vid den initiala redovisningen till verkligt värde. Vid den efterföljande redovisningen värderas finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde beroende på den initiala kategoriseringen enligt IAS 39.                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Vid den initiala redovisningen kategoriseras en finansiell tillgång eller en finansiell skuld i en av följande kategorier:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          "Finansiella tillgångar

- Verkligt värde via resultaträkningen

- Lånefordringar och kundfordringar

- Investeringar som hålles till förfall

- Finansiella tillgångar som kan säljas"                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                          "Finansiella skulder

- Verkligt värde via resultaträkningen

- Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde"                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Finansiella instrumentens verkliga värde                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas verkliga värden bestäms enligt följande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Det verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder med standardvillkor som handlas på en aktiv marknad bestäms med hänvisning till noterat marknadspris.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och skulder bestäms enligt allmänt accepterade värderingsmodeller som baseras på information hämtad från observerbara aktuella marknadstransaktioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redovisade värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, om inte annat särskilt anges i efterföljande noter.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          Upplupet anskaffningsvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          Kvittning av finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          Likvida medel                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. Kassamedel och banktillgodohavanden kategoriseras som "Lånefordringar och kundfordringar" vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. På grund av att bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av nominellt belopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          Kundfordringar                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Kundfordringar kategoriseras som "Lånefordringar och kundfordringar" vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          Leverantörsskulder                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          Leverantörsskulder kategoriseras som "Övriga finansiella skulder" vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          Övriga finansiella skulder                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                          Räntebärande skulder och andra skulder kategoriseras som "Övriga finansiella skulder" och värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Eventuella skillnader mellan erhållet lånebelopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalning eller amortering av lån redovisas över lånens löptid enligt koncernens redovisningsprincip för lånekostnader (se ovan).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          Avsättningar                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                          Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara nuvärdet av dessa utbetalningar.                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                          Fastighetsskatten skuldförs i sin helhet då förpliktelsen uppstår. Då förpliktelsen uppstår årsvis per den 1 maj redovisar koncernen hela årets skuld för fastighetsskatt per 1 maj Dessutom redovisas en förutbetald kostnad av fastighetsskatten vilken periodiseras linjärt över räkenskapsåret.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Redovisningsprinciper för moderföretaget                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Moderföretaget tillämpar årsredovisningslagen och rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för årsredovisningslagen och tryggandelagen samt beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          Klassificering och uppställningsformer                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Moderföretagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          Dotterföretag                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde i moderföretagets finansiella rapporter. Förvärvsrelaterade kostnader för dotterföretag, som kostnadsförs i koncernredovisningen, ingår som en del i anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          Koncernbidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                          Moderföretaget redovisar koncernbidrag, såväl erhållna som mottagna, som bokslutsdisposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Finansiella instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Moderföretaget tillämpar inte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I moderföretaget tillämpas en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt årsredovisningslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          Ändrade redovisningsprinciper                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          De ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2017/2018 har inte fått någon väsentlig påverkan på moderföretagets finansiella rapporter.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                          Beslutade ändringar av RFR 2 som ännu inte har trätt ikraft                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Moderföretaget har ännu inte börjat tillämpa de ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som träder ikraft 1 januari 2018 eller senare. Nedan beskrivs de som bedöms kunna få påverkan på moderföretagets finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          IFRS 9 Finansiella instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Den nya standarden för finansiella instrument behandlar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. I RFR 2 finns möjlighet till undantag ges från att tillämpa IFRS 9 i juridisk person. RFR 2 innehåller bestämmelser för redovisning av finansiella instrument som ska tillämpas av de företag som väljer att tillämpa undantaget. Ändringen i RFR 2 avseende IFRS 9 tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare. Bolaget tillämpar undantaget från att tillämpa IFRS 9 och ändringar i RFR 2 har därför inte någon väsentlig effekt på bolagets årsredovisning                                                                                                                                                                                                                                                                              

Not                     3                           Viktiga uppskattningar och bedömningar                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          Den externa värderingen av förvaltningsfastigheten är baserad på antaganden om framtida betalningsströmmar samt en diskontering av dessa med hänsyn till en riskfri ränta och riskpåslag. Samtliga dessa faktorer utgör således bedömningar av framtiden och är osäkra och kan inte tas som en utfästelse om framtida utfall. Beskrivning av värderingsantaganden se not 15. I noten framgår bl.a. de antaganden som ligger till grund för värderingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          Den uppskjutna skattefordran avseende taxerade underskott har bedömts kunna nyttjas fullt ut. Vid värdering av uppskjuten skattefordran har 22% skattesats använts. För uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader har bolaget använt skattesatsen 20,6%. Framtida förändringar i gällande lagstifning kan komma att påverka den uppskjutna skattefordran, liksom rätten till avdrag för finansiella underskott.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Not                     4                           Finansiell riskhantering och finansiella instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                          Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och kreditrisker. Marknadsrisken består i huvudsak av ränterisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker. De ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de finansiella riskerna fastställs av styrelsen löpande.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Marknadsrisker                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          Valutarisker                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige och företagets in- och utflöden består enbart av SEK. Därigenom är koncernen ej exponerad för valutarisk.                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          Ränterisker                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          "Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Koncernen är huvudsakligen exponerad för ränterisk genom dess lånefinansiering. Lånet löper med fast ränta, vilket innebär att koncernens framtida finansiella kostnader inte påverkas vid ändrade marknadsräntor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          Likviditets- och finansieringsrisk                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          "Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta dess åtaganden relaterade till koncernens finansiella skulder. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till koncernens och moderföretagets finansiella skulder presenteras i tabellerna nedan.

Beloppen i dessa tabeller är inte diskonterade värden och de innehåller i förekommande fall även räntebetalningar vilket innebär att dessa belopp inte är möjliga att stämma av mot de belopp som redovisas i balansräkningarna. Räntebetalningar är fastställda utifrån de förutsättningar som gäller på balansdagen.

Koncernens låneavtal innehåller inte några särskilda villkor som kan medföra att betalningstidpunkten blir väsentligen tidigare än vad som framgår av tabellerna."                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          Koncernen 2018-04-30                                                                       Inom                  3-12                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 3 mån                 mån                                                 1-5 år                             Över 5 år                                        Summa             

                                                          Räntebärande skulder                                                                       1 000                   3 000                                                395 000                                                                        399 000            

                                                          Leverantörsskulder                                                                             5 221                                                                                                                                                                    5 221                 

                                                          Övriga kortfristiga skulder                                                                146                                                                                                                                                                       146                    

                                                          Summa                                                                        6 367                   3 000                                                395 000                                  -                                                        404 367            

                                                          Moderföretaget 2018-04-30                                                            Inom                  3-12                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  3 mån                 mån                                                1-5 år                             Över 5 år                                        Summa            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -                         

                                                          Summa                                                                        -                           -                                                        -                                  -                                                        -                         

                                                          Kredit- och motpartsrisk                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          "Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till hyresfordringar. Fastigheten har för närvarande tre hyresgäster där KappAhl är den dominerande och därmed är bolaget beroende av denna hyresgästs ekonomi och finansiella ställning och betalningsförmåga då merparten av bolagets intäkter  kommer från denna hyresgäst.  Hyresgästernas finansiella situation följs löpande upp för att på ett tidigt stadium identifiera varningssignaler.

                                                                                                  "                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                          Kreditrisk uppkommer också för koncernens banktillgodohavanden.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          Koncernens och moderföretagets maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av bokförda värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                                                                               

                                                                                                                                                 2018-04-30                                                                 2018-04-30                                                                                                              

                                                          Övriga kortfristiga fordringar                                                           8 214                                                                             4 444                                                                                                        

                                                          Likvida medel                                                           23 711                                                                          2 546                                                                                                                       

                                                          "Maximal exponering för

kreditrisk"                                                                  31 925                -                                                        6 990                                                                                                        

                                                          Hantering av kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att generera skälig avkastning till aktieägarna och nytta till övriga intressenter.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          "Koncernen följer upp kapitalstrukturen på basis av belåningsgraden och räntetäckningsgraden enligt kreditavtalet med Deutsche Pfundbriefbank AG där belåningsgranden inte får överstiga 70% och räntetäckningsgraden inte understiga 2,25 %.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          Samtliga villkor är uppfyllda med god marginal för perioden.

Västsvensk Logistik AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                      

                             559132-1145                                                                                                                                                                                                              

Not                     5                           Hyresintäkter                                                                                                                                                                              

                                                          Förvaltningsfastigheten hyrs ut under operationellt leasingavtal och genererar hyresintäkter. Summan av årets variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat uppgår i koncernen till 13 271 Tkr och i moderföretaget till 0 Mkr. Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:                                                                                                                                                                                                        

                                                                                            Koncernen                                                                                                                                                  

                                                                                       2017                                                                                                                                                                    

                                                          Förfallotidpunkt:                                                                                                                                                                                                     

                                                          Inom ett år      39 463                                                                                                                                                               

                                                          Senare än ett år men inom fem år                   157 571                                                                                                                                                             

                                                          Senare än fem år                       520 130                                                                                                                                                             

                                                          Summa              717 164                                                                                                                                                             

Not                     6                           Fastighetskostnader                                                                                                                                                                                              

                                                                                       Koncernen                                                                                                                                                       

                                                                                       "2017-10-27

2018-04-30"                                                                                                                                                     

                                                          Drift- och förvaltningskostnader                      252                                                                                                                                                                     

                                                          Fastighetsskatt                           289                                                                                                                                                                     

                                                          Reparationer och underhåll   8                                                                                                                                                                          

                                                          Summa              549                                                                                                                                                                     

Not                     7                           Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning                                                                                                                                                                               

                                                                                       Koncernen       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                         

                                                                                       "2017-10-27

2018-04-30"                                                                                            "2017-10-27

2018-04-30"                                 

                                                          Deloitte                                                                                                                                                                                          

                                                             revisionsuppdrag                    270                                                                                                             270                                                             

                                                          Summa              270                                                                                                             270                                                 

                                                          Med revisonsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.                                                                                                                                                                                              

Not                     8                           Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter                                                                                                                                                                                  

                                                          Värdeförändringar redovisas i koncernens finansiella rapporter och baseras på genomförda årliga värderingar. Se not 15 för ytterligare information om värdering av förvaltningsfastigheter.                                                                                                                                                                                        

Not                     9                           Finansiella intäkter                                                                                                                                                                                                 

                                                                                       Koncernen       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                         

                                                                                       "2017-10-27

2018-04-30"                                                                                            "2017-10-27

2018-04-30"                                 

                                                          Ränteintäkter -                                                                                                                                                                          

                                                          Summa finansiella intäkter    -                                                                                                                  -                                                             

                                                          Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, samt ränteintäkter på banktillgodohavanden som klassificeras i posten likvida medel.                                                                                                                                                                                                  

Not                     10                        Finansiella kostnader                                                                                                                                                                                            

                                                                                       Koncernen       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                         

                                                                                       "2017-10-27

2018-04-30"                                                                                            "2017-10-27

2018-04-30"                                 

                                                          Räntekostnader                         3 031                                                                                                          -                                  -                         

                                                          Övriga finansiella kostnader  545                                                                                                             4                                                             

                                                          Summa finansiella kostnader                             3 576                                                                                                          4                                                      

                                                          Räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde.                                                                                                                                                                                                

Not                     12                        Skatt                                                                                                                                                                                                

                                                          Aktuell skatt                                                                                                                                                                                 

                                                                                       Koncernen       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                         

                                                                                       "2017-10-27

2018-04-30"                                                                                            "2017-10-27

2018-04-30"                                 

                                                          Aktuell skatt på årets resultat                            -1 155                                                                                                         -                                                      

                                                          Summa              -1 155                                                                                                         -                                                      

                                                          Uppskjuten skatt                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       Koncernen       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                         

                                                                                       "2017-10-27

2018-04-30"                                                                                            "2017-10-27

2018-04-30"                                 

                                                          Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader Fastighet                       -6 386                                                                                                         -                                                      

                                                          Uppskjuten skatt hänförlig till aktiverade underskottsavdrag                       308                                                                                                             286                                                 

                                                          Summa              -6 078                  -                                                                                     286                                                 

                                                          Total skatt        -7 233                  -                                                                                     286                                                 

                                                          Inkomstskatt i Sverige beräknas med 22 % på årets skattemässiga resultat. Nedan presenteras en avstämning mellan redovisat resultat och årets skattekostnad:                                                                                                                                                                                          

                                                          Avstämning årets skattekostnad                                                                                                                                                                                                   

                                                                                       Koncernen       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                         

                                                                                       "2017-10-27

2018-04-30"                                                                                            "2017-10-27

2018-04-30"                                 

                                                          Resultat före skatt                     34 016                -                                                                                    -1 302                                                             

                                                          Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %)                       7 484                                                                                                         -286                                                

                                                          Skatteeffekt av taxerade underskott och temporära skillnader                   6 078                                                                                                          -                                                      

                                                          Skatteeffekt av övriga ej avdragsgilla kostnader                    29                                                                                                               -                                                      

                                                          Skatteeffekt av övriga ej skattepliktiga intäkter                     -6 357                                                                                                                                                                 

                                                          Summa              7 233                                                                                                         -286                                                

                                                          Årets redovisade skattekostnad                      7 233                                                                                                         -286                                                

                                                          "Uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag redovisas i den utsträckning som det är sannolikt att de kommer att utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat. Vid beräkning av uppskjuten skattefordran har en skattesats om 22% använts då bolaget räknar med att kunna nytta befintliga underskott kommande år. Uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader har beräknats med skattesatsen 20,6% då bolaget har ett långsiktigt ägande i förvaltningsfastigheten Hästägaren 3.

"                                                                                                                                                                                                        

Not                     13                        Resultat per aktie                                                                                                                                                                                                   

                                                          Resultat per aktie                                                                                                                                                                                                   

                                                          Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie:                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                           Koncernen                                   

                                                                                                                                                                                                           "2017-10-27

2018-04-30"                                 

                                                          Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr                                                                                                                                              26 783 000                                   

                                                          Vägt genomsnittligt antal stamaktier                                                                                                                                  2 450 000                                      

                                                          Resultat per aktie, kr                                                                                                                                    10,93                                                             

Not                     14                        Nettoomsättning                                                                                                                                                                                                    

                                                          Moderföretagets redovisade nettoomsättning avser företagsledningstjänster till dotterföretaget.                                                                                                                                                                                                     

                                                          Företagsledningstjänsterna innefattar framförallt tillgångsförvaltning, fastighetsförvaltning samt                                                                                                                                                                                                

                                                          ekonomisk förvaltning men även övriga tjänster som dotterbolaget ej har förmåga att leverera                                                                                                                                                                                                           

                                                          och som behövs för att kunna bedriva verksamheten.

Västsvensk Logistik AB (publ)                                                                                                                                                                                                         

                             559132-1145                                                                                                                                                                                 

Not                     15                        Förvaltningsfastighet                                                                                                                                                               

                                                          Koncernen redovisar förvaltningsfastigheten till verkligt värde vilket fastställs genom årlig extern värdering. Till den externa värderingsfirman lämnar koncernen uppgifter om gällande och kommande hyreskontrakt, löpande drift- och underhållskostnader samt bedömda investeringar.                                                                                                                                                   

                                                                                       Koncernen                                                                                                                          

                                                                                       2018-04-30                                                                                                                          

                                                          Förvärvspris    616 103                                                                                                                                

                                                          Ny- till och ombyggnad            -                                                                                                                                             

                                                          Orealiserade värdeförändringar                       28 897                                                                                                                                  

                                                          Utgående verkligt värde         645 000                                                                                                                                

                                                          Vid värdering till verkligt värde används en avkastningsvärdesansats. Denna bygger på en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Kalkylperioden utgör 10 år. Under kalkylperioden utgörs intäkterna av avtalade hyresnivåer fram till avtalstiden upphör. För perioden därefter beräknas hyresintäkterna till den marknadshyra som gäller idag. Drifts- och underhållskostnader har bedömts utifrån bolagets verkliga kostnader, och har anpassats till fastighetens skick och ålder. Kostnaderna bedöms öka i takt med inflation. Investeringar har bedömts utifrån det behov som föreligger. Fastighetsskatten bedöms utifrån senaste taxeringsvärden. Långsiktig vakans beaktas i värderingarna och bedöms utifrån fastighetens läge och skick. Kalkylränta och direktavkastningskrav är baserat på externvärderares erfarenhetsmässiga bedömningar av marknadens förräntningskrav.                                                                                                                                                        

                                                          Värdering har skett enligt nivå 3, IFRS 13. Inga överföringar har skett till eller från denna nivå under perioden.                                                                                                                                                                         

                                                          Värderingsantaganden            2018-04-30                                                                                                                          

                                                          Årlig inflation, 2%                       2,00                                                                                                                                       

                                                          Viktad kalkylränta, %                7,60                                                                                                                                       

                                                          Viktat direktavkastningskrav restvärde, %   7,60                                                                                                                                       

                                                          Känslighetsanalys fastighetsvärdering                                                                                                                                                           

                                                          Värdeparameter                        Antagande       Värdepåverkan                                                                                                                

                                                                                                                    2018-04-30                                                                                             

                                                          Kostnader          +/-0,5%            1 740                                                                                                        

                                                          Direktavkastningskrav               +/-0,5%            51 100                                                                                                     

                                                          Marknadshyra lokaler                +/- 10%            40 000                                                                                                     

Not                     16                        Övriga kortfristiga fordringar                                                                                                                                                 

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Momsfordran -                                                                                     429                                                 

                                                          Övriga kortfristia fordringar   256                                                                                -                                                      

                                                          Summa              256                                                                                429                                                 

Not                     17                        Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                                                                                                                                                      

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Förutbetalda försäkringspremier                     126                                                                                -                                                             

                                                          Upplupna ränteintäkter          3 506                                                                             -                                                      

                                                          Förutbetald uppläggningsavgift                         4 021                                                                             -                                                             

                                                          Övriga poster  237                                                                                237                                                 

                                                          Summa              7 890                   -                                                        237                                                 

Not                     18                        Likvida medel                                                                                                                                                 

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Kassa och bank                           23 711                                                                          2 546                                              

                                                          Övriga likvida medel                 -                                                                                     -                                                      

                                                          Summa              23 711                                                                          2 546                                              

Not                     19                        Eget kapital                                                                                                                                                      

                                                          Aktiekapital                                                                                                                                                     

                                                          Samtliga aktier är av samma aktieslag, är fullt betalda och berättigar till en röst. Inga aktier är reserverade för överlåtelse enligt optionsavtal eller andra avtal. Antalet aktier vid utgången uppgår till 2 450 000  till ett kvotvärde av 1 kr per aktie.                                                                                                                                                   

                                                          Övrigt tillskjutet kapital - Koncernen                                                                                                                                                              

                                                          I övrigt tillskjutet kapital ingår emissionskostnader på -13 677 Tkr.                                                                                                                                                              

Not                     20                        Räntebärande skulder                                                                                                                                                             

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen:                                                                                                                                                                             

                                                          Skulder till kreditinstitut          399 000                                                                        -                           -                                

                                                          Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:                                                                                                                                                        

                                                          Skulder till kreditinstitut          -                                                                                     -                           -                                

                                                          Summa              399 000                                                                        -                           -                         

Not                     21                        Uppskjuten skatt                                                                                                                                                                       

                                                          Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Koncernens och moderföretagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster:                                                                                                                                                                         

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Uppskjutna skattefordringar                                                                                                                                                                             

                                                          Aktiverande underskottsavdrag                       308                                                                                286                                                             

                                                          Summa uppskjutna skattefordringar              308                                                                                286                                                             

                                                          Uppskjutna skatteskulder                                                                                                                                                      

                                                          "Skillnad redovisat värde och skatte-

mässigt värde fastigheter (temporär skillnad)"                       6 386                                                                                                                                     

                                                          Summa uppskjutna skatteskulder                   6 386                                                                             -                                                             

                                                          Summa uppskjutna skattefordringar och skatteskulder, netto                     -6 078                                                                            286                                                 

                                                          "Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 1 402 tkr.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22 % avseende skattefordringar och 20,6% för uppskjutna skatteskulder."                                                                                                                                                                           

                                                          Det finns inga begränsningar i moderföretagets och koncernens möjligheter att utnyttja redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.                                                                                                                                                                          

                                                          Förändring i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder under året framgår nedan:                                                                                                                                                                             

                                                                                       Uppskjuten skattefordran     Uppskjuten skatteskuld                                       Uppskjuten skattefordran                                 

                                                          "Koncernen

Förändring uppskjuten skatt "                           "Underskotts-

avdrag"             Temporär skillnad                                                   Derivat              Summa             

                                                          Per 2 november 2017               -                           -                                                        -                           -                                

                                                          Redovisat i resultaträkningen                            308                     -6 386                                               -                                 -6 078                

                                                          Per 30 april 2018                         308                     -6 386                                               -                          -6 078                                

                                                                                       Uppskjuten skattefordran     Uppskjuten skatteskuld                                                                                                

                                                          "Moderföretaget

Förändring uppskjuten skatt"                            "Underskotts-

avdrag"             Temporär skillnad                                                   Summa                                          

                                                          Per 2 november 2017               -                           -                                                        -                                                      

                                                          Redovisat i resultaträkningen                            286                      -                                                        286                                                             

                                                          Per 30 april 2018                         286                      -                                                        286                                                 

Not                     23                        Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                                                                                                                                                      

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Förskottsbetalda hyror            4 103                                                                             -                                                      

                                                          Upplupna räntekostnader     408                                                                                -                                                      

                                                          Övriga poster  3 029                                                                             400                                                 

                                                          Summa              7 540                                                                             400                                                 

Not                     24                        Andelar i dotterföretag                                                                                                                                                           

                                                                                       Moderföretaget                                                                                                                                            

                                                                                       2018-04-30                                                                                                                          

                                                          Ingående anskaffningsvärde                             223 819                                                                                                                                

                                                          Utgående anskaffningsvärde                            223 819                                                                                                                                

                                                                                                                                                                              Redovisat värde                                                     

                                                          Dotterföretag Kapitalandel *                             Antal andelar                               2018-04-30                                   

                                                          Direktägda       100%                  1 000                                                223 819                                         

                                                          Västsvensk Bidco AB (559129-3807), Stockholm                                                                                                                                                                     

                                                          * Kapitalandel motsvarar röstandel                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                              Redovisat värde                                                     

                                                          Dotterdotterföretag                 Kapitalandel *                             Antal andelar                               2018-04-30                                                    

                                                          Direktägda       100%                  1 000                                                221 071                                         

                                                          Västsvensk Logistik Propco AB (556905-3977), Stockholm                                                                                                                                                  

                                                          * Kapitalandel motsvarar röstandel                                                                                                                                                                

Not                     25                        Ställda säkerheter och eventualförpliktelser                                                                                                                                                                           

                                                          Ställda säkerheter                                                                                                                                                                     

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Fastighetsinteckningar            400 000                                                                                                                                

                                                          Aktier i dotterföretag                                                                                                      223 819                                         

                                                          Summa              400 000              -                                                        223 819                                         

                                                          Eventualförpliktelser                                                                                                                                                                

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Inga                                                                                                                                                                    

                                                          Summa              -                           -                                                        -                                                      

Not                     26                        Likvida medel i kassaflödet                                                                                                                                                    

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut                23 711                                                                          2 546                                              

                                                          Kortfristiga, likvida placeringar                          -                                                                                     -                                                             

                                                          Summa              23 711                                                                          2 546                                              

Not                     27                        Transaktioner med närstående                                                                                                                                                                        

                                                          Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid konsolideringen och upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför inte i denna not. Upplysningar om transaktioner mellan koncernen och övriga närstående presenteras nedan.                                                                                                                                                                      

                                                          "Till Västsvensk Logistiks närstående hör ledamot Stefan Björkqvist som har ett direkt ägande i Investmentaktiebolaget Cyclops AB vilket är delägare i Hestia Fastighetsförvaltning AB's moderbolag.

"                                                                                                                                                                           

                                                          "

Investmentbolaget Cyclops innehar 30 000 aktier i Västsvensk Logistik AB samt har via Hestia Fastighetsförvaltning AB ett Asset Management avtal med Västsvensk Logistik AB. Avtalet är på marknadsmässiga villkor både vad gäller pris och betalningsvillkor.

"                                                                                                                                                                           

                                                          Försäljning av tjänster                                                                                                                                                             

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Summa              -                                                                                     -                                                      

                                                          Inköp av varor och tjänster                                                                                                                                                    

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Hestia Fastighetsförvaltning AB                        771                                                                                708                                                             

                                                          Summa              771                                                                                708                                                 

                                                          Fordringar och skulder vid årets slut till följd av försäljning och köp av varor och tjänster                                                                                                                                                                             

                                                          Skulder till följd av köp av varor och tjänster                                                                                                                                                                            

                                                                                       Koncernen                                                                 Moderföretaget                                                     

                                                                                       2018-04-30                                                                 2018-04-30                                   

                                                          Hestia Fastighetsförvaltning AB                        382                                                                                375                                                         

                                                          Summa              382                                                                                375                                                 

                                                          Försäljning och inköp av varor och tjänster sker på marknadsmässiga villkor.                                                                                                                                                                      

Not                     28                        Händelser efter balansdagen                                                                                                                                                                            

                                                          Inga väsentliga händelser efter balansdagen finns att redovisa.                                                                                                                                                                  

Not                     29                        Utdelning                                                                                                                                                         

                                                          Styrelsen förslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 8,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2017-10-27--2018-04-30 att utbetalas vid fyra tillfällen om 2,10 kr per aktie vid det första tillfället och 2,00 kr per aktie vid resterande tillfällen.                                                                                                                                                                    

Not                     30                        Godkännande av finansiella rapporter                                                                                                                                                          

                                                          Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och godkändes för utgivning den 29 juni 2018.                                                                                                                                                                             

                                                          Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer och ger en rättvisande bild av företaget ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.                                                                                                                                                                             

                                                          Stockholm den 28 juni 2018                                                                                                                                                   

                                                          Per-Olof Persson                                                    Per-Åke Agnevik                                                                                                              

                                                          Styrelseordförande                                               Styrelseledamot                                                                                                               

                                                          Peter Bredelius                                                        Stefan Björkqvist                                                                                                             

                                                          Styrelseledamot                                                      Styrelseledamot                                                                                                               

                                                          Lars Blanke                                                                                                                                                      

                                                          Verkställande direktör                                                                                                                                                             

                                                          Vår revisionsberättelse har avgivits 28 juni 2018                                                                                                                                                                     

                                                          Deloitte AB                                                                                                                                                      

                                                          Jan Palmqvist                                                                                                                                                  

                                                          Auktoriserad revisor


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83