Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 mars 2018

klockan 13.30 i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s lokaler, Tegnérgatan 8, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 mars 2018.

Aktieägare uppmanas av logistiska skäl att anmäla sig till bolaget på Västsvensk Logistik AB (publ), Attn: Linda Marthon, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller till epost: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 14 mars 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.vastsvensklogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 7. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna.
 8. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 9. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelseledamöterna samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 6, 7 och 8)

 • Föreslås att Ola Åhman från Roschier Advokatbyrå ska utses till ordförande vid stämman (ärende 1).
 • Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 6).
 • Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 7).
 • Föreslås nyval av Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist, Peter Bredelius och Per-Olof Persson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Olof Persson föreslås väljas till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöter Daniel Andersson, Johan Ekman och Rebecka Hermansson föreslås inte omväljas (ärende 8). En kortare beskrivning av föreslagna styrelseledamöter finns på hemsidan.

Antal aktier och röster

I bolaget finns 2 450 000 aktier, motsvarande 2 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm den 6 mars 2018

VÄSTSVENSK LOGISTIK AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Blanke, VD, +46 (0)709- 59 46 78, [email protected]
Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik i korthet
Västsvensk Logistik AB (publ) är ett nybildat fastighetsbolag, vars portfölj består av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten, som har tre hyresgäster, förvärvades under januari 2018 och omfattas till största del av KappAhls centrallager, distributionscenter och huvudkontor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 48 064 kvadratmeter och hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 9,5 år. Den tonala hyresintäkten för helåret 2018 estimeras till cirka 40 MSEK.

Bolaget och fastigheten förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget.  


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83