Utfall för Urb-its AB (publ) emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Extra bolagsstämma i Urb-it AB beslutade den 11 december 2018 att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom emission av högst 2 440 000 teckningsoptioner. Teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet har löpt ut och totalt tecknades 1 913 119 teckningsoptioner av samtliga anställda. 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,25 kronor. Teckning kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2021.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,21 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebär en utspädning om cirka 2 procent baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och efter registrering av de nyemitterade aktierna.

Stockholm den 17 januari 2019

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB