REG

Urb-its riktade nyemission om 82 miljoner kronor fulltecknad

Teckning i den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Bolaget") beslutade om den 2 december 2020 har nu avslutats. Nyemissionen fulltecknades, vilket innebär en emissionslikvid om 82 miljoner kronor före emissionskostnader. 75 643 485 kronor av emissionslikviden erlades kontant och 6 356 515 kronor erlades genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Teckningsperioden löpte mellan den 2 december och den 15 december 2020 och teckningskursen var 2 kronor per aktie. Som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet på Bolagets hemsida, var de teckningsberättigade i nyemissionen ett antal på förhand vidtalade investerare.

Nyemissionen beslutades av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande och styrelsen i Bolaget har föreslagit att extra bolagstämma den 12 januari 2021 godkänner styrelsens beslut om nyemissionen. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Styrelsen har erhållit åtagande från aktieägare representerande mer än 80 procent av antalet aktier och röster i Bolaget att rösta för ett godkännande av styrelsens beslut. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 41 000 000 aktier till 194 229 084 aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med cirka 5 026 773,25 kronor till cirka 23 813 306,45 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i London, Paris, Lyon och Stockholm. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB