Urb-its nyemission om 110 MSEK är fulltecknad

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 110 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Erbjudandet tecknades till 87 procent och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 96 MSEK, vilket medför att garantiåtagande om cirka 14 MSEK utnyttjas för att Erbjudandet därmed skall bli fulltecknat.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Urb-it har genom Erbjudandet erbjudit 7 333 334 nyemitterade aktier i Bolaget till ett pris om 15 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget 110 MSEK före emissionskostnader. Som en del av Erbjudandet kvittas tidigare utfärdade lån och konvertibler om cirka 37 MSEK inklusive ränta. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 12 522 965 till 19 856 299 efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Efter Erbjudandet har Bolaget cirka 280 aktieägare.

Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att preliminärt inledas den 7 juli 2017 under kortnamnet URBIT.

Fredrik Warstedt, VD för Urb-it, kommenterar:

"Vi har vidgat aktieägandet i bolaget och fått en handfull större aktieägare, bland annat Robur Ny Teknik, samt drygt 250 mindre aktieägare. Vi är i full färd med att vidareutveckla våra operativa enheter i Stockholm, London, Paris genom ökade försäljningsinsatser mot retailers och konsumenter samtidigt som förbättringar hela tiden sker av Urb-its tekniska plattform.

Jag hälsar alla nya delägare välkomna till Urb-it. Noteringsprocessen som sådan har varit ett utmärkt tillfälle för bolaget att presentera sig för en lång rad institutionella och privata placerare, och vi har genomgående mötts med stor nyfikenhet och intresse. Det bådar gott inför framtiden."

Preliminär tidplan

Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning 30 juni 2017

Likviddag för avräkningsnotor 4 juli 2017

Preliminär första dag för handel 7 juli 2017

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med prospektet och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Urb-it har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

30 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Warstedt, VD.

+46 736 182 748

[email protected]

Om Urb-it Urb-it är ett nytt och bekvämt sätt att shoppa. Lika enkelt som att handla online och lika snabbt och personligt som att handla i butik. Med Urb-it kan du shoppa online och få varan personligt överlämnad exakt dit du vill direkt. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB