Urb-its företrädesemission om cirka 59,6 MSEK fulltecknad

Företrädesemissionen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har nu avslutats. Emissionen fulltecknades vilket medför att emissionen inbringar cirka 59,6 MSEK före emissionskostnader, kvittningar och återbetalning av brygglån. Teckningsperioden löpte mellan den 26 april och 14 maj och teckningskursen var 1 SEK per aktie.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 59 568 897 aktier till 79 425 196 aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med cirka 7 303 398 SEK till cirka 9 737 864 SEK. 42 055 641 aktier, cirka 70,6 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 107 981 aktier, motsvarande cirka 1,9 procent av företrädesemissionen, tecknas utan stöd av företrädesrätt. Slutligen tecknades 16 405 274 aktier, motsvarande cirka 27,5 procent av företrädesemissionen av emissionsgaranter. Totalt tecknas 26 240 553 aktier genom kvittning av skuld.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller BTA 1. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA 2. BTA 1 och BTA 2 kommer omvandlas till aktier så snart registrering är genomförd hos Bolagsverket, vilket förväntas vara vecka 22.

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou legal rådgivare till Urb-it i samband med företrädesemissionen.

Stockholm 2018-05-18

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Information
Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 17.45.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper Urb-it AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner i Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Urb-it AB (publ) sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 april 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) ("USA"), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid mot denna anvisning kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier i Urb-it AB (publ) har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB