Urb-it kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 17 april 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB
Urb-it AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 17 april 2018 klockan 11:00 på Advokatfirman Westermark Anjous kontor, Sergels Torg 12 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 april 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 12 april 2018.

Anmälan om deltagande kan göras per e-post till adress [email protected] eller skriftligen till bolaget på adress Urb-it AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 april 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.urb-it.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om företrädesemission av aktier
 9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagets bolagsordning, § 5 (Aktiekapital), ska ändras så att

Aktiekapitalet utgör lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor istället för nuvarande lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

Bolagets bolagsordning, § 6 (Aktieantal), ska ändras så att

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 64 000 000 och högst 256 000 000, istället för nuvarande lägst 14 500 000 och högst 58 000 000.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om företrädesemission av aktier, vilket beslut föreslås samma stämma.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om företrädesemission av aktier (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 303 398,50 kronor genom nyemission av högst 59 568 897 aktier i bolaget.
 2. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 befintlig aktie berättigar till 3 teckningsrätter och 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.
 3. Teckningskursen är 1 krona per aktie.
 4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier är den 24 april 2018.
 5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 26 april 2018 till och med den 14 maj 2018.
 6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning, eller, för det fall betalning sker genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i tredje hand ske till garanter i enlighet med garantiavtal.
 8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.
 10. Beslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.
 11. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
   

HANDLINGAR
De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.urb-it.com senast från och med den 3 april 2018 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till Urb-it i samband med Företrädesemissionen.

Stockholm 2018-03-16

Urb-it AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 707 183 000

Information
Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 08.30.

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB