REGMAR

Urb-it genomför riktad nyemission till Ingka Investments om 95 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission till Ingka Investments, investeringsbolaget inom Ingka Group, den största IKEA-detaljisten, ("Ingka Investments") av 21 590 909 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma ("Nyemissionen"). Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 4,40 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen har även beslutat att senarelägga offentliggörandet av den tredje kvartalsrapporten 2021 till den 29 november 2021 som ett led i genomförandet av Nyemissionen.

Genomförandet av Nyemissionen förutsätter att styrelsens beslut om Nyemissionen godkänns av extra bolagsstämma i Bolaget som avses att hållas den 10 december 2021. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 68 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, däribland styrelseordföranden Lage Jonason och Fjärde AP-fonden, stödjer beslutet om Nyemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för Nyemissionen vid den extra bolagsstämman.

Samtliga aktier som emitteras i Nyemissionen har tecknats av Ingka Investments, investeringsbolaget inom Ingka Group, den största ägaren och operatören av IKEA Retail. Emissionskursen om 4,40 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 7,10 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna, har fastställts baserat på förhandling med Ingka Investments och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig.

Kevin Kviblad, vd för Bolaget, kommenterar:

"Det är med glädje jag välkomnar Ingka Investments som nya aktieägare. Ingka investerar för att få en positiv inverkan på samhället på samma sätt som vi gör - Urb-it är ett hållbart logistiknätverk som vill transformera urban logistik med en positiv påverkan på samhället och miljön, vilket innebär att våra investeringsstrategier linjerar. Vi är idag aktiva i nio städer, vi har en fördel att vara en av pionjärerna på nyckelmarknader i Europa och vi är nu i en position där vi snabbt kan skala upp. Vi kommer att fortsätta att investera i vår tillväxtstrategi genom att etablera nya hyperlokala hubbar och skala upp vår cykelflotta - både i städer vi är aktiva i idag och genom expansion till nya städer. Kapitaltillskottet möjliggör även marknadsföringsinsatser som ytterligare ska driva vår tillväxt. Vi ser fram emot att fortsätta göra städer i Europa mer hållbara och hälsosamma."

Krister Mattsson, Managing Director för Ingka Investments, kommenterar:

"Urb-it är ett snabbväxande bolag som vill skapa en positiv påverkan på samhället och miljön med en utsläppsfri logistisktjänst och vi är glada och nöjda att nu gå in som minoritetsaktieägare. Vi har en stark tro på Urb-it's fortsatta tillväxtpotential och vi tror att vi kan ytterligare understödja bolagets fortsatta expansion av utsläppsfria sista milen-leveranser i Europa. Urb-it's strategi linjerar även med Ingka Groups mål om att alla kundleveranser och tjänster ska göras med elfordon eller andra lösningar för nollutsläpp till 2025."

Bakgrunden till Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget får in en ny stor aktieägare med kapacitet att stötta Bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet. Därtill ger kapitaltillskottet från nyemissionen Bolaget en ytterligare förstärkt finansiell position och en ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa som Bolaget identifierat på marknaden.

Betalning från investeraren och leverans av aktierna i Nyemissionen förväntas ske omkring den 15 december 2021.

Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 2 647 136,7 kronor, från cirka 26 099 875,3 kronor till cirka 28 747 012,0 kronor genom nyemission av 21 590 909 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 212 879 084 aktier till 234 469 993 aktier. Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 9,2 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Styrelsen i Bolaget har vidare som ett led i genomförandet av Nyemissionen beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2021 från den 25 november 2021 till den 29 november 2021.

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl. 17:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, VD, [email protected]

Om Ingka Group

Tack vare försäljning av IKEA-produkter på 32 marknader är Ingka Group den största IKEA-detaljisten och står för omkring 90 procent av IKEAs totala försäljning av heminredningslösningar. Ingka Group är en strategisk partner som utvecklar IKEAs verksamhet och varumärkets gemensamma strategier. Ingka Group äger och driver en rad olika försäljningskanaler i enlighet med ett franchiseavtal med Inter IKEA Systems BV. Koncernen har tre affärsområden: IKEA Retail, Ingka Investments och Ingka Centres. Läs mer på ingka.com.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB