Styrelsen i Urb-it föreslår företrädesemission om cirka 59,6 mkr

Styrelsen för Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") föreslår en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). En (1) befintlig aktie ska berättiga till teckning av tre (3) nya aktier till priset 1,00 krona per aktie. Vid fulltecknande av Emissionen kommer Urb-it att tillföras cirka 59,6 mkr före emissionskostnader. Emissionen kommer föreläggas extra bolagsstämma i Bolaget, tillsammans med förslag om erforderliga ändringar av bolagsordningen.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Urb-it föreslår att en extra bolagstämma beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 • En (1) befintlig aktie ska berättiga till teckning av tre (3) nya aktier
 • Teckningskursen ska uppgå till 1 krona per nyemitterad aktie
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordran
 • Vid fulltecknande av Emissionen kommer Urb-it att tillföras cirka 59,6 mkr före emissionskostnader
 • Styrelseledamot och största aktieägare i Bolaget, Lage Jonason, avser att teckna sin pro rata-andel av Emissionen, varav upp till cirka 20 mkr kan komma att betalas genom kvittning av fordringar mot Bolaget
 • I samband med Emissionen kommer Urb-it att registrera ett prospekt hos Finansinspektionen. Prospektet kommer att offentliggöras innan teckningsperioden påbörjas

Styrelsen föreslår att Emissionen beslutas av en extra bolagsstämma som avses hållas under vecka 15. Ett separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras, och kallelsen kommer att publiceras i Post-och Inrikes Tidningar samt på Urb-its hemsida preliminärt under vecka 11. Annonsering om att kallelse har skett kommer även att ske i Svenska Dagbladet. Information om Emissionen kommer att finnas tillgänglig på Urb-its hemsida, www.urb-it.com och Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Bakgrund & motiv
Urb-it arbetade fram till årsskiftet 2017/18 enligt en affärsplan som fokuserade vid en marknadsplats. Eftersom planen inte resulterade i åsyftade framgångar, har den omarbetats och ersatts med en ny affärsplan och verksamhetsstrategi.  Den nya strategin fokuserar på att Urb-it ska vara det naturliga valet för ett personligt överlämnande - omedelbart eller vanligen samma dag - av en redan inköpt vara (i butik eller via nätet), så att konsumenten kan erhålla sin vara vid exakt den önskade tidpunkten och till den av konsumenten valda platsen. En av fördelarna med den nya affärsplanen är att organisationens storlek kan dras ner och därmed också dess kostnader. För att kunna genomföra den nya affärsplanen behövs dock kapital. Styrelsen har därför, efter visst samråd med större aktieägare, beslutat att genomföra Emissionen.

Emissionen
Emissionen kommer föreläggas extra bolagsstämma i Bolaget, tillsammans med förslag om erforderliga ändringar av bolagsordningen. Den som på avstämningsdagen är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken kommer erhålla tre (3) teckningsrätter per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt kommer ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Urb-it till en teckningskurs om 1 krona per aktie. Urb-its aktiekapital kommer vid fulltecknande av Emissionen att öka från cirka 2 434 466 kronor till cirka 9 737 864 kronor och Bolagets aktier kommer att öka med 59 568 897 från 19 856 299 aktier till 79 425 196 aktier1. Urb-it kommer vid full teckning att tillföras cirka 59,6 mkr före emissionskostnader.

Utspädning för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen uppgår vid fulltecknad emission till 75 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket. Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen infaller indikativt den 24 april 2018 och teckningsperioden löper indikativt under perioden 26 april - 11 maj 2018, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning och betalning. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North under perioden 26 april - 8 maj 2018.

Preliminär tidplan

 • Vecka 11, 2018 - Kallelse till extra bolagsstämma
 • Vecka 15, 2018 - Extra bolagsstämma
 • 20 april 2018 - Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
 • 23 april 2018 - Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
 • 24 april 2018 - Avstämningsdag för deltagande i Emissionen
 • 26 april - 11 maj 2018 - Teckningsperiod
 • 26 april - 8 maj 2018 - Handel med teckningsrätter
 • 26 april 2018 - Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och med dess att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 • 16 maj 2018 - Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av Emissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Urb-it i samband med Emissionen och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare.

1) För det fall samtliga utestående teckningsoptioner i Bolagets två utestående incitamentsprogram (beslut av bolagsstämma den 3 mars 2015 respektive av styrelse den 16 april 2015) utnyttjas för teckning av aktier i sådan tid att aktierna per avstämningsdagen ger rätt till deltagande i den föreslagna Emissionen, kan det tillkomma ytterligare högst 404 171 aktier i Bolaget och antalet aktier som berättigar till deltagande i Emissionen ska ökas med motsvarande antal, innebärande en aktiekapitalökning med ytterligare högst cirka 148 659 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 707 183 000

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl 14.15 CET

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08- 503 015 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB